| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze z.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1 ) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcie 1m2 pasa drogowego w wysokości 1,50zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym 8,00zł, a dla urządzeń wodnych i kanalizacyjnych - 4,00zł

2) w obszarze zabudowanym 16,00zł, a dla urządzeń wodnych i kanalizacyjnych -8,00zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 160,00zł, a dla urządzeń wodnych i kanalizacyjnych -80,00zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego

a) poza teren zabudowanym 0,40zł,

b) w terenie zabudowanym 0,50zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,30zł,

3) reklamy -1,30zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 6. Tracą moc: Uchwała nr XII/103/04 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; uchwała nr XX/171/05 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XII/103/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Terlecki


Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Wysokość opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności nie może przekroczyć 10zł, natomiast opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami nie może przekroczyć 200zł.

W niniejszej uchwale stawki opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostały dostosowane do stawek ustalonych przez Radę Powiatu Gorzowskiego. Podjęcie uchwały jest również odpowiedzią na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Komunikacji Sp. z o.o. o ujednolicenie stawek opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Celowym Gmin MG-6. PWiK Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6". Zostanie wybudowane około 150km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 64km sieci wodociągowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »