| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/229/10 Rady Gminy Grabów

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę stosuje się do udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy innych niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Wykaz zadań, o których mowa w § 1, ogłaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grabów.

§ 3. 1. Dotacje na realizację zadań objętych uchwałą przyznawane są na wniosek złożony przez ubiegającego się o realizację zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 należy składać przed rozpoczęciem roku budżetowego, bądź w ciągu roku, nie później jednak niż do 15 października danego roku budżetowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:

a) dane o ubiegającym się o realizację zadania, zakres działania podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu,

b) szczegółowy opis zadania,

c) termin i miejsce realizacji zadania,

d) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość oczekiwanej dotacji z budżetu Gminy.

4. Do wniosku należy załączyć aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy, upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oraz oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku.

5. Do wniosku wnioskodawca załącza zaświadczenie lub inny dokument o posiadaniu rachunku bankowego oraz o numerze tego rachunku.

6. Wójt może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.

8. W przypadku złożenia wniosków na realizację tego samego zadania przez kilku wnioskodawców, Wójt dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Wójt ma prawo dokonania wyboru wykonawcy zadania, w przypadku, gdy złożony zostanie tylko jeden wniosek.

§ 4. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy bądź wprowadzeniu do niej zmian, Wójt podaje do publicznej wiadomości wykaz zadań określonych w § 1 niniejszej uchwały oraz wielkość przyznanych na ten cel dotacji.

§ 5. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizacje jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy, następnie zawarcie umowy z podmiotem określonym w §1 niniejszej uchwały. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Udzielona dotacja określona w § 1 podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.

2. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Wójta, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z umową,

b) udokumentowanie realizowanego zadania,

c) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Wójt ma prawo do:

1) wezwania podmiotu do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Dotacja określona w § 5 będzie przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie w terminach określonych w umowie.

§ 9. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie z wykorzystania dotacji określonych w § 1 niniejszej uchwały Wójt przedstawia Radzie Gminy w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za dany rok budżetowy oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grabów.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Grabów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na zadania publiczne Gmin inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Grabowie


mgr inż. Jan Darolewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Grabów
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik1.docx

Wniosek o dotację dla jednostki pozarządowej na realizację zadań publicznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Grabów
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik2.docx

Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Grabów
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik3.docx

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »