| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Sieradza; Wojewody Łódzkiego

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 16 marca 2011 r.
pomiędzy Wojewodą Łódzkim
Jolantą Chełmińską, zwaną dalej "Wojewodą"
a Miastem Sieradz reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta Jacka Walczaka.

§ 1. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr. 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041), art. 8 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Wojewoda powierza a Miasto Sieradz przyjmuje do wykonania do dnia 1 grudnia 2011 roku, pierwszego etapu remontu tablic epitafijnych żołnierzy Armii Czerwonej znajdujących się na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego.

§ 2. Na wykonanie zadania określonego w § 1, Miasto Sieradz zobowiązuje się wykorzystać dotację do dnia 1 grudnia 2011 roku.

§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem Wojewoda przekaże w 2011 roku Miastu Sieradz dotację celową w wysokości 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych ) w dziale : 710, rozdziale : 71035, § 2020.

2. Dotacja będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy Miasta Sieradz PKO BP O/Sieradz nr 53102045640000510200408724 po podpisaniu Porozumienia przez obie strony i po dokonaniu zmian w planie dotacji celowych dla Miasta Sieradz na rok 2011, nie później niż w terminie 30 dni od dokonania zmiany planu.

3. Na podstawie przepisów art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto Sieradz obowiązane jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

4. Na podstawie art. 150 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Wojewody w terminie do 15 grudnia 2011 roku,

b) środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia realizacji obowiązku określonego w § 1, Miasto Sieradz powiadomi o tym fakcie Wojewodę w terminie do 31 sierpnia 2011 roku oraz przekaże w formie pisemnej informację o przyczynach niewykonania w ustalonym terminie postanowień porozumienia.

§ 4. Miasto Sieradz jest zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228).

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji poprzez swobodny wstęp do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wgląd do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z powierzonymi podmiotowi kontrolowanemu zadaniami, sprawdzania przebiegu określonych czynności, żądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów oraz oględzin remontowanego obiektu.

2. Pisemne rozliczenie końcowe dotacji celowej zawierające potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów, protokołów odbioru, rachunków i dowodów zapłaty wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych prac, Miasto Sieradz przedłoży Wojewodzie do 15 grudnia 2011 r.

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań ujętych w § 1 Porozumienia, sprawuje Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 15 grudnia 2011 roku.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ewentualne spory majątkowe wynikłe z Porozumienia będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Wojewody.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Sieradza


Jacek Walczak

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »