| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Sieradza; Wojewody Łódzkiego

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 16 marca 2011 r.
pomiędzy Wojewodą Łódzkim
Jolantą Chełmińską, zwaną dalej "Wojewodą"
a Miastem Sieradz reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta Jacka Walczaka.

§ 1. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr. 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041), art. 8 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Wojewoda powierza a Miasto Sieradz przyjmuje do wykonania do dnia 1 grudnia 2011 roku, pierwszego etapu remontu tablic epitafijnych żołnierzy Armii Czerwonej znajdujących się na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego.

§ 2. Na wykonanie zadania określonego w § 1, Miasto Sieradz zobowiązuje się wykorzystać dotację do dnia 1 grudnia 2011 roku.

§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem Wojewoda przekaże w 2011 roku Miastu Sieradz dotację celową w wysokości 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych ) w dziale : 710, rozdziale : 71035, § 2020.

2. Dotacja będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy Miasta Sieradz PKO BP O/Sieradz nr 53102045640000510200408724 po podpisaniu Porozumienia przez obie strony i po dokonaniu zmian w planie dotacji celowych dla Miasta Sieradz na rok 2011, nie później niż w terminie 30 dni od dokonania zmiany planu.

3. Na podstawie przepisów art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miasto Sieradz obowiązane jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

4. Na podstawie art. 150 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Wojewody w terminie do 15 grudnia 2011 roku,

b) środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia realizacji obowiązku określonego w § 1, Miasto Sieradz powiadomi o tym fakcie Wojewodę w terminie do 31 sierpnia 2011 roku oraz przekaże w formie pisemnej informację o przyczynach niewykonania w ustalonym terminie postanowień porozumienia.

§ 4. Miasto Sieradz jest zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228).

§ 5. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji poprzez swobodny wstęp do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wgląd do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z powierzonymi podmiotowi kontrolowanemu zadaniami, sprawdzania przebiegu określonych czynności, żądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów oraz oględzin remontowanego obiektu.

2. Pisemne rozliczenie końcowe dotacji celowej zawierające potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów, protokołów odbioru, rachunków i dowodów zapłaty wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych prac, Miasto Sieradz przedłoży Wojewodzie do 15 grudnia 2011 r.

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań ujętych w § 1 Porozumienia, sprawuje Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 15 grudnia 2011 roku.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ewentualne spory majątkowe wynikłe z Porozumienia będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Wojewody.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Sieradza


Jacek Walczak

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »