| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Inowłódz dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielone dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, za wyjątkiem zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Tryb udzielenia dotacji na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu określa odrębna uchwała.

§ 2. Wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§ 3. Wójt podaje do publicznej wiadomości, umieszczając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Inowłódz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz zadań, które mogą być zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na które mogą być przeznaczone dotacje z budżetu gminy oraz termin składania ofert.

§ 4. 1. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt przedstawia informację o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na najbliższej sesji Rady Gminy Inowłódz.

2. Wójt opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, zadania i kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

3. Wójt zawiadamia zainteresowane podmioty o wysokości przyznanej dotacji.

§ 5. 1. Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez ubiegających się o realizację zadania.

2. Oferta, o której mowa w ust. 1 winna zawierać:

1) dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

a) pełna nazwa podmiotu i adres,

b) status prawny podmiotu,

c) przedmiot i zakres działania podmiotu,

d) nazwę banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,

e) telefon kontaktowy;

2) opis zadania:

a) nazwę i cel zadania,

b) miejsce realizacji zadania,

c) termin realizacji zadania,

d) sposób wykonania zadania,

e) zakładane rezultaty realizacji zadania,

f) uczestników zadania,

g) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:

a) całkowity koszt realizacji zadania,

b) wielkość wnioskowanej dotacji,

c) wielkość środków własnych podmiotu;

4) załączniki, w tym:

a) aktualny wyciąg z KRS,

b) statut podmiotu,

c) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni rok,

d) oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku;

5) podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.

3. Oferty opiniowane będą przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych w ofercie, Wójt (Zleceniodawca) wyznacza termin i wzywa podmiot do ich usunięcia lub uzupełnienia. W przypadku nie usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Uruchomienie środków finansowych w formie dotacji następuje jednorazowo lub w kilku ratach na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a dotowanym podmiotem.

2. Zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej.

3. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 7. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu na zasadach określonych w umowie.

2. Przedmiot przedstawia sprawozdanie częściowe z realizacji zadania w terminach określonych w umowie.

3. W przypadku udzielenia dotacji w transzach, złożenie prawidłowego sprawozdania częściowego jest warunkiem koniecznym do otrzymania kolejnej transzy dotacji.

4. Podmiot przedstawia sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania.

5. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) dane podmiotu składającego sprawozdanie;

2) rodzaj sprawozdania częściowe/końcowe;

3) okres, którego dotyczy sprawozdanie;

4) datę złożenia sprawozdania;

5) dane merytoryczne zawierające:

a) określenie czy zakładany cel został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku,

b) opis wykonania zadania,

c) liczbowe określenie skali działań realizowanych w ramach zadania;

6) rozliczenie z wykonania wydatków w tym:

a) rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł),

b) rozliczenie ze względu na źródło finansowania,

c) zestawienie faktur (rachunków).

7. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na cele inne niż określone w umowie.

§ 8. 1. Wójt (Zleceniodawca) bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego wykonaniu.

2. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązany jest udostępnić na żądanie Wójta bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zleconego zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową;

2) udokumentowanie zrealizowanego zadania;

3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu Zleceniodawca - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji - kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a przekazane już środki finansowe na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym przez Wójta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 9. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Wójt przedstawi - w informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu oraz rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu - rozliczenie z wykonania udzielonych dotacji na poszczególne zadania oraz dane o realizacji tych zadań.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr inż. Marek Leszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »