| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Skierniewice; Zarządu Powiatu w Skierniewicach

z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Skierniewickiego

Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. Nr 85poz. 539, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2001 r. Nr 129 poz. 1440, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 220 poz. 1600, z 2011 r. Nr 112 poz. 654 i Nr 207 poz. 1230) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 21 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Skierniewicach Nr XI/68/2000 z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie przekazania zadań powiatowej biblioteki publicznej i Uchwałą Rady Miasta w Skierniewicach Nr 203/96/16 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej pomiędzy: Powiatem Skierniewickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach, w imieniu którego działają:

1. Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina

2. Wicestarosta Skierniewicki - Jan Białek przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Ulanowskiej, zwanym dalej "Powiatem" a Miastem Skierniewice , reprezentowanym przez : Prezydenta Miasta Skierniewice - Leszka Trębskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Liliany Majka, zwanym dalej "Miastem" w dniu 02.01.2012r. w Skierniewicach zawarte zostało porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat Skierniewicki powierza Miastu Skierniewice wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skierniewickiego, przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach zwanej dalej "Biblioteką" na bazie jej majątku.

2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w ust.1 określa załącznik nr 1 do Porozumienia.

§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację na realizację zadań, o których mowa w § 1 w wysokości ustalonej w budżecie Powiatu Skierniewickiego na 2012 rok.

2. Wielkość dotacji niezbędnej do realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2012 roku wynosi - 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych.)

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Miasta w ratach miesięcznych do
20 każdego miesiąca.

§ 3. Miasto przesyłać będzie Powiatowi informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu realizacji zadań rzeczowych do dnia 10 pierwszego miesiąca każdego kwartału.

§ 4. Dotacje niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Skierniewickiego.

§ 5. Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czasod 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy, o których mowa w sentencji porozumienia.

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Skarbnik Powiatu


Ewa Ulanowska


Skarbnik Maista


Liliana Majka

Starosta Skierniewicki


Mirosław Belina


Wicestarosta


Jan Białek


Prezydent Miasta Skiderniewice


Leszek Trębski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2012
Zarządu Powiatu w Skierniewicach
z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

1. Udzielanie instruktażu w zakresie prowadzenia dokumentacji bibliotecznej ze zwróceniem uwagi na wszelkie zmiany i aktualizację problemów w bibliotekarstwie publicznym. Organizowanie przepływu informacji o normach, standardach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.

2. Doradztwo merytoryczne odnośnie prawidłowego realizowania zadań statutowych przez sieć bibliotek funkcjonujących na terenie powiatu.

3. Pomoc przy doborze, zakupie, opracowaniu i reklasyfikacji zbiorów oraz w przeprowadzaniu bieżącej selekcji zbiorów.

4. Prowadzenie zbiorczej dokumentacji w zakresie nabytków i ubytków dla sieci bibliotecznej

w powiecie:

a) zbiorcza ewidencja księgozbiorów,

b) zbiorcza ewidencja ubytków związana z systematyczną selekcją księgozbiorów pod względem przydatności treściowej i stanu użytkowego.

5. Umożliwienie obsługi osób niepełnosprawnych poprzez organizację punktów z "książką mówioną" w poszczególnych bibliotekach samorządowych w powiecie.

6. Organizacja i koordynacja pracy informacyjnej bibliotek publicznych w powiecie.

7. Pośrednictwo w zakresie międzybibliotecznych wypożyczeń dla mieszkańców powiatu.

8. Opieka i pomoc merytoryczna przy przeprowadzaniu scontrum księgozbiorów w placówkach samorządowych.

9. Ocena merytoryczna całokształtu pracy poszczególnych bibliotek na zlecenia władz samorządowych.

10. Pomoc merytoryczna przy realizowaniu przez biblioteki lokalnych programów kulturalno-oświatowych.

11. Popularyzacja konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

12. Dokształcanie i doskonalenie kadry a w szczególności:

a) organizowanie szkoleń merytorycznych dla biblioteki publicznej,

b) prowadzenie praktyk wstępnych, przywarsztatowych w placówkach macierzystych dla pracowników nowozatrudnionych , bez przygotowania zawodowego,

c) popularyzacja form doskonalenia zawodowego proponowanych przez ośrodki kształcenia bibliotekarzy oraz pośrednictwo w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez bibliotekę wojewódzką,

d) prowadzenie i doskonalenie gabinetu metodycznego jako warsztatu pracy instrukcyjnej(gromadzenie książek i czasopism fachowych, opracowywanie pomocy metodycznych, prowadzenie kartotek i katalogów).

13. Pomoc w zakresie komputeryzacji bibliotek terenowych.

14. Sporządzanie analiz, statystyki, dokumentacji pracy gminnych bibliotek samorządowych

w powiecie poprzez:

a) sporządzanie rocznej sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego,

b) gromadzenie dokumentacji statystycznej w zakresie sieci, zbiorów i czytelnictwa,

c) kompletowanie sprawozdań miesięcznych, opracowywanie kwartalnych analiz statystycznych,

d) sporządzanie opisowych, rocznych sprawozdań z działalności bibliotek na potrzeby władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i własnych.

15. Realizacja wszelkich innych zadań uzgodnionych z samorządami gminnymi, powiatowymi
i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Łodzi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »