| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-2(4)/2012/195/IXC/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 stycznia 2012r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 11 stycznia 2012 r., L.dz. DCH/DE/191/2012

przedsiębiorstwa

Dalkia Chrzanów Sp. z o.o.
z siedzibą w Chrzanowie

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",


postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 28 grudnia 2010 r. znak OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI (z późn. zm.), w odniesieniu do ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, wydłużając ten okres do dnia 31 maja 2012 r.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 grudnia 2010 r. znak OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne taryfę dla ciepła, ustalając okres jej obowiązywania do dnia 31 stycznia 2012 r.

Pismem z dnia 11 stycznia 2012 r., L.dz. DCH/DE/191/2012, Przedsiębiorstwo energetyczne zwróciło się z wnioskiem o zmianę decyzji z dnia 28 grudnia 2010 r. znak OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI (z późn. zm.), polegającą na przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2012 r.

Jako uzasadnienie wniosku o przedłużenie aktualnie obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało konieczność opracowania nowego wniosku taryfowego na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2011 r.

Wniosek rozpatrzono na podstawie art. 155 Kpa, który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki umożliwiające wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę decyzji. W związku z powyższym postanowiono orzec, jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją dnia 28 grudnia 2010 r. znak OKR-4210-39(15)/2010/195/IX/JI (z późn. zm.) pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-ZarembaOtrzymują:

1. Dalkia Chrzanów Sp. z o.o.

ul. Pogorska, 3632-500 Chrzanów,

2. Wojewodowie: Małopolski, Łódzki i Śląski

3. a/a.


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


Robert Florek - specjalista

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »