| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/SE/11 Wójta Gminy Bełchatów; Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wola Krzysztoporska przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zawarte w dniu 27.12. 2011 r. pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska, reprezentowaną przez: Romana Drozdka - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wiesława Jagiełły zwaną dalej "Gminą",a Gminą Bełchatów, reprezentowaną przez: Kamila Ładziaka - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Sadurskiej zwanym dalej "Gminą Bełchatów" zawarto porozumienie o następującej treści:

§ 1. Ilekroć w dalszej części porozumienia jest mowa o "przedszkolach" należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne położone na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 2. Przedmiotem porozumienia jest pokrycie przez Gminę Bełchatów kosztów dotacji udzielonej od dnia 1 grudnia 2011 r. przez Gminę przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Bełchatów.

§ 3. 1. Gmina Bełchatów pokryje koszty dotacji udzielonej przedszkolom przez Gminę z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bełchatów.

2. Naliczenie kwoty należnej Gminie, o której mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie iloczynu faktycznej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach z terenu Gminy Bełchatów uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez Gminę oraz kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jedno dziecko i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Bełchatów, w przypadku braku na terenie Gminy Bełchatów przedszkoli niepublicznych wskaźnika procentowego określonego w art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Miesięczna wysokość wydatków bieżących, o której mowa w ust. 2, obowiązująca w Gminie w 2011 roku wynosi 508,10 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę po wydaniu przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zarządzenia w tej sprawie. O każdej zmianie Gmina powiadomi Gminę Bełchatów w formie pisemnej przesyłając kopię stosownego zarządzenia. W tym zakresie nie jest wymagana zmiana postanowień porozumienia, a nowa stawka będzie obowiązywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w zarządzeniu.

4. Pokrycie kosztów udzielonej dotacji, naliczone zgodnie z ust. 2, nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę w oparciu o zestawienie, którego wzór stanowi załącznik do porozumienia.

5. Kwotę należną Gminie za dotację za dany miesiąc Gmina Bełchatów przekaże na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.

6. W przypadku nieuiszczenia kwoty należnej gminie za dotację Gmina upoważniona będzie do naliczania odsetek ustawowych za każdy dziań opóźnienia w zapłacie.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. O zamiarze wypowiedzenia niniejszego porozumienia strony powiadamiają się pisemnie.

§ 6. 1. Zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory między stronami, wynikające z niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

W porozumieniu:
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska


Roman Drozdek

W porozumieniu:
Wójt Gminy Bełchatów


Kamil Ładziak


Załącznik do Porozumienia Nr 1/SE/11
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 27 grudnia 2011 r.

LISTA DZIECI Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH W ....... 20.... ROKU DO PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE, FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA, NA KTÓRE ZOSTAŁA PRZEKAZANA DOTACJA

Lp

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Nazwa i adres przedszkola, do którego dziecko uczęszcza

Miesięczna stawka dotacji przekazana na ucznia

Miesiąc ............. 20... r. w którym dziecko uczęszczało do przedszkola i była na niego przekazywana dotacja- właściwe oznaczono symbolem x, np. styczeń

Kwota podlegająca refundacji (kolumna 5 x kolumna 6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Kwota ogółem

X

X

X

X

X

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »