| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie''

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie''.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przychodni - należy przez to rozumieć Samorządową Przychodnię Zdrowia w Tuszynie, dla której Gmina Tuszyn jest podmiotem tworzącym;

2) aktywach trwałych - należy przez to rozumieć mienie nieruchome pozostające w nieodpłatnym użytkowaniu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie będące w całości własnością Gminy Tuszyn oraz mienie ruchome stanowiące własność Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie;

3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Tuszyna;

4) kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.

§ 3. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przychodni nie może prowadzić do:

1) ograniczenia możliwości realizacji jej zadań statutowych;

2) stwarzania możliwości nieuczciwej konkurencji;

3) negatywnego wpływu na warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz może być dokonywane jedynie zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki.

§ 4. Środki uzyskane z tytułu zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie mienia ruchomego przychodni oraz oddania w dzierżawę, najem mienia nieruchomego przychodni będą przeznaczane na spłatę zadłużenia przychodni, wykonywanie zadań statutowych, inwestycje lub remonty przychodni.

Rozdział 2.
Zasady zbywania mienia ruchomego

§ 5. Zbycie mienia ruchomego przychodni może nastąpić poprzez:

1) sprzedaż;

2) zamianę;

3) darowiznę.

§ 6. Zbycie mienia ruchomego przychodni wymaga zgody Burmistrza wydawanej w formie zarządzenia.

§ 7. 1. Zgodę na zbycie mienia ruchomego przychodni wydaje się na wniosek przychodni.

2. Wniosek o wydanie zgody na zbycie mienia ruchomego przychodni powinien zawierać w szczególności:

1) opis zbywanego mienia ruchomego przychodni;

2) wskazanie podmiotu ubiegającego się o nabycie mienia ruchomego;

3) cenę mienia ruchomego przychodni, a w przypadku mienia ruchomego o wartości początkowej od 3.500,00 zł wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę;

4) uzasadnienie;

5) opinię rady społecznej przychodni w sprawie zbycia mienia ruchomego przychodni;

6) informację na temat formy prawnej zbycia.

§ 8. Ostateczna cena zbywanego mienia ruchomego przychodni ustalana jest w drodze negocjacji z nabywcą lub przetargu i wymaga akceptacji Kierownika.

Rozdział 3.
Zasady oddawania mienia ruchomego i nieruchomego przychodni w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie

§ 9. 1. Wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub oddanie w użytkowanie mienia ruchomego i nieruchomego przychodni wymaga zgody Burmistrza wydawanej w formie zarządzenia.

2. Zgodę na wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub oddanie w użytkowanie mienia ruchomego i nieruchomego przychodni wydaje się na wniosek przychodni.

3. Wniosek o wydanie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub oddanie w użytkowanie mienia ruchomego lub nieruchomego przychodni powinien zawierać w szczególności:

1) dokładny opis oraz określenie przeznaczenia mienia podlegającego wydzierżawieniu, wynajęciu, użyczeniu lub oddaniu w użytkowanie;

2) wskazanie podmiotu ubiegającego się wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub oddanie w użytkowanie;

3) informacje:

a) o wysokości czynszu, opłat dodatkowych za dostawę mediów oraz czasu, na który umowa ma zostać zawarta w przypadku wydzierżawienia lub wynajęcia mienia,

b) o wysokości kosztów jakie będzie ponosić użyczający oraz czasu, na który umowa ma zostać zawarta w przypadku użyczenia,

c) o wysokości opłat z tytułu użytkowania oraz czasu, na który umowa ma zostać zawarta w przypadku oddania mienia do użytkowania.

4) uzasadnienie;

5) opinię rady społecznej w sprawie wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia lub oddania w użytkowanie mienia ruchomego i nieruchomego.

§ 10. Wysokość czynszu za dzierżawę lub najem oraz opłaty za użytkowanie mienia ruchomego i nieruchomego przychodni ustalana jest w drodze negocjacji lub przetargu i wymaga akceptacji Burmistrza.

§ 11. Umowa dzierżawy, najmu, użyczenia mienia ruchomego lub nieruchomego przychodni powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w przypadku oddania do użytkowania mienia ruchomego lub nieruchomego przychodni w formie aktu notarialnego.

§ 12. Umowa dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania w użytkowanie mienia ruchomego lub nieruchomego przychodni powinna zawierać, w szczególności:

1) dokładny opis oraz cel na jaki mienie ruchome lub nieruchome zwane dalej przedmiotem umowy zostaje wydzierżawione, wynajęte, użyczone lub oddane w użytkowanie;

2) wysokość czynszu i opłat dodatkowych za dostawę mediów w przypadku wydzierżawienia lub wynajęcia;

3) wysokość kosztów jakie będzie ponosić użyczający w przypadku użyczenia;

4) wysokość opłat z tytułu użytkowania w przypadku oddania do użytkowania;

5) możliwość waloryzacji czynszu lub aktualizacji opłat, o których mowa w pkt 2 i 4;

6) czas na jaki umowa dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania w użytkowanie została zawarta;

7) klauzulę umożliwiającą rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w szczególności w przypadkach:

a) wykorzystania przedmiotu umowy przez drugą stronę umowy niezgodnie z jego celem określonym w umowie,

b) oddania przedmiotu umowy do korzystania osobom trzecim, bez pisemnej zgody Burmistrza,

c) nie utrzymywania przedmiotu umowy w należytym stanie,

d) nie dokonania zapłaty co najmniej za dwa pełne okresy czynszu lub opłat dodatkowych z tytułu zawartej umowy.

§ 13. Czynsz dzierżawy lub najmu podlega waloryzacji nie częściej niż jeden raz w roku i nie wcześniej niż po upływie jednego roku od zawarcia umowy przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

§ 14. 1. Umowa dzierżawy, najmu, użyczenia mienia ruchomego lub nieruchomego przychodni może zostać zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Tuszynie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Zgoda Rady Miejskiej w Tuszynie nie jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest to samo mienie ruchome lub nieruchome przychodni.

§ 15. Przed wydaniem mienia zostanie sporządzony przez strony protokół, określający w szczególności stan techniczny i stopień zużycia mienia. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie mienia.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w tym kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »