| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/841/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 4 lipca 2012r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 12 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578
i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240,
poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie "Zarząd Nowego Centrum Łodzi", zwaną dalej "Zarządem NCŁ".

§ 2. Przedmiotem działalności Zarządu NCŁ jest opracowywanie szczegółowych założeń i planów wykonania Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynacja realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi oraz wykonywanie powierzonych zadań związanych z realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi.

§ 3. Zarządowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok związane z zapewnieniem środków na organizację Zarządu NCŁ i realizację planowanych zadań oraz określenie mienia podlegającego przekazaniu w zarząd będą wprowadzone odrębnymi aktami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, nie wcześniej niż z dniem
1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr XLV/841/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 2012 r.

STATUT
ZARZĄDU NOWEGO CENTRUM ŁODZI

§1. 1. Zarząd Nowego Centrum Łodzi, zwany dalej Zarządem NCŁ jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Zarządu NCŁ jest miasto Łódź.

3. Nadzór nad Zarządem NCŁ sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.

4. Zarząd może używać nazwy skróconej "Zarząd NCŁ".Przedmiot i zakres działania Zarządu NCŁ

§ 2. Przedmiotem działalności Zarządu NCŁ jest wykonywanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadań miasta Łodzi obejmujących:

1. przygotowanie szczegółowych planów i koncepcji realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi
we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta realizującymi projekty na obszarze NCŁ;

2. koordynowanie wykonania projektów oraz działań podejmowanych w ramach realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi;

3. sporządzanie analiz oraz stałe monitorowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi;

4. pozyskiwanie, przetwarzanie oraz zarządzanie przepływem danych i informacji związanych z realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi;

5. obsługę procesów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi w ramach zadań i szczegółowych obowiązków powierzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi;

6. planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych Programu Nowe Centrum Łodzi;

7. zarządzanie powierzonym na mocy odrębnych aktów mieniem komunalnym miasta Łódź.Organizacja Zarządu NCŁ

§ 3. 1. Zarządem NCŁ kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

2. Dyrektor jednoosobowo dokonuje czynności prawnych związanych z działalnością Zarządu na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Łodzi.

3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu NCŁ.

4. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Zarządu NCŁ.

5. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu NCŁ określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zarządu NCŁ i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi.


Gospodarka finansowa

§ 4. 1. Zarząd NCŁ jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Zarząd NCŁ prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu NCŁ jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.


Mienie Zarządu NCŁ

§ 5. 1. Mienie przekazywane Zarządowi NCŁ na mocy odrębnych aktów w zarząd stanowi mienie komunalne.

2. Do mienia komunalnego znajdującego się w zarządzie Zarządu NCŁ stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


Postanowienia końcowe

§ 6. Zmiana statutu Zarządu NCŁ następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »