| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/504/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIV/763/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIEBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZY-SKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWO-WYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSIEGO

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) posiadać bazę transportową, spełniającą wymagania techniczne, sanitarne i ochrony środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość niedostępną dla osób postronnych oraz wyposażoną w:

a) wydzielony i oznaczony teren przeznaczony do parkowania lub garażowania pojazdów,

b) szczelną utwardzoną nawierzchnię,

c) odprowadzenie wód deszczowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niepowodujący zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada własnej bazy transportowej powinien posiadać dokument potwierdzający możliwość parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 na terenie spełniającym powyższe wymagania;

2) posiadać specjalistyczne samochody przystosowane do świadczenia usług i spełniające:

a) wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami),

b) wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),

3) stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) pojazdy, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2, którymi będzie wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych muszą:

a) być oznakowane w wyraźny i trwały sposób nazwą i danymi teleadresowymi przedsiębiorcy świadczącego usługi,

b) posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,

c) być wyposażone w sprzęt umożliwiający:

- sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadku ich zanieczyszczenia podczas świadczenia usług,

- przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorcy prowadzącemu stację zlewną;

5) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego danych wymaganych przepisami prawa, a w szczególności:

a) sprawozdań dotyczących ilości i rodzaju odebranych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nieczystości ciekłych,

b) sposobów zagospodarowania nieczystości ciekłych wraz ze wskazaniem stacji zlewnej do której zostały przekazane nieczystości ciekłe,

c) liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,

d) wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych uległy rozwiązaniu lub wygasły.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) myć i dezynfekować pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie transportowej lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą, zgodnie z wymaganiami określonymi w §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

2) odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją i remontami pojazdów asenizacyjnych wykonywanymi we własnym zakresie należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1245 ze zmianami);

3) wykonywać usługi w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

4) wykonywać usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczania nieruchomości, z której są odbierane nieczystości ciekłe oraz środowiska podczas odbioru i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku wystąpienia takich zanieczyszczeń, bezzwłocznie uprzątnąć je na swój koszt;

5) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem przedsiębiorca powinien wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

a) przywrócić teren, na którym prowadzona była działalność do stanu pierwotnego,

b) umyć oraz zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia, wyposażenie oraz pomieszczenia służące do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powinien spełniać następujące wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1) posiadać umowę na przekazywanie nieczystości ciekłych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym stację zlewną;

2) stacja zlewna, do której przedsiębiorca świadczący usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych będzie przekazywał nieczystości ciekłe na podstawie zawartej umowy powinna być zlokalizowana nie dalej niż 20 km od granic administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. 1. Spełnienie wymagań określonych w §1, §2, §3 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są między innymi:

1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa;

2) dokumenty potwierdzające możliwość dezynfekcji i mycia pojazdów,dokumenty potwierdzające możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »