| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/481/2014 Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz pkt 4 lit. e obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Pabianice:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Pabianice opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 64,00 zł od każdego psa rocznie w przypadku posiadania powyżej dwóch psów w gospodarstwach rolnych i innych nieruchomościach.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśniecia obowiązku uiszczenia opłaty w ciagu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza sie proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Pabianicach.

2. Pobór opłaty może odbywać sie również w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza sie sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 10 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala sie wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice


dr Arkadiusz Jaksa


Załącznik do Uchwały Nr LVII/481/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Wykaz sołtysów

Nazwisko i imię

Sołectwo

Błoch Jerzy

Bychlew

Wójcik - Fater Bożena

Gorzew, Okołowice

Sulej Grzegorz

Górka Pabianicka

Wąsat Andrzej

Hermanów

Szafrański Henryk

Jadwinin, Władysławów

Owczarek Teresa

Janowice, Huta Janowska

Komorowski Wiktor

Konin, Majówka

Madaj Stefan

Kudrowice

Wejchman Marianna

Piątkowisko

Lewandowski Wacław

Petrykozy

Jarmakowski Wojciech

Pawlikowice

Helbik Krystyna

Rydzyny

Klimek Małgorzata

Szynkielew

Antoniewski Grzegorz

Świątniki

Baran Andrzej

Terenin

Szczerkowski Krzysztof

Żytowice, Wysieradz

Urbańska Mariola

Porszewice

Pawlak Bogusława

Wola Żytowska


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.); 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »