| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.7134.5.14.2014 Wójta Gminy Ładzice; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/201/14 Rady Gminy Ładzice z dnia 12 września 2014 roku w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Radomszcańskiego oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Starosty - Roberta Zakrzewskiego

Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego

a

Gminą Ładzice reprezentowaną przez:

Wójta - Wiolettę Pichit

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Ładzice przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1921E w miejscowości Radziechowice Pierwsze oraz w miejscowości Radziechowice Drugie o długości 400,00 m.

§ 2. 1. Gmina Ładzice pełnić będzie funkcję inwestora i na podstawie Uchwały NR XXXIX/187/14 Rady Gminy Ładzice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego w ramach realizacji niniejszego porozumienia, udzieli pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót budowlanych związanych z budową chodnika, o którym mowa w §1 polegających na:

- wykonaniu robót ziemnych,

- wywiezieniu ziemi,

- wykonaniu podbudowy,

- ustawieniu obrzeży chodnikowych,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu zjazdów,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem,

- zakupie piasku i cementu.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 zostaną okreslone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Ładzice.

3. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia
15.12.2014 r.

§ 3. 1. 1 . Gmina Ładzice jest zobowiązana do:

- powołania Kierownika budowy,

- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

2. Gmina Ładzice ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

3. Gmina Ładzice zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 615,00 m2,

- kostkę brukową gr. 8 cm kolor w ilości 205,00 m2,

- krawężnik drogowy w ilości 13,00 m,

- krawężnik drogowy kanałowy w ilości 3,00

- obrzeże chodnikowe w ilości 376,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu porozumienia z ramienia Powiatu Radomszczańskiego sprawowali będą upoważnieni przedstawiciele Starostwa.

4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat Radomszczański może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Ładzice zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat Radomszczański związane z realizacją porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Ładzice przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Ładzice udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Ładzice zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Ładzice nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat Radomszczański, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Ładzice.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu Radomszczańskiego i dwa egzemplarze dla Gminy Ładzice.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki

Wójt Gminy Ładzice


Wioletta Pichit

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »