| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Daszyna; Wójta Gminy Witonia

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Daszyna przez Gminę Witonia zadania publicznego polegającego na realizacji inwestycji budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w Gminie Witonia w ramach projektu ,,Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego"

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2015 roku i Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30 stycznia 2015 roku strony ustalają, co następuje: Porozumienie niniejsze zawarto w celu ułatwienia życia mieszkańcom Gminy Witonia poprzez doprowadzenie gazu ziemnego do gospodarstw domowych. Władze samorządowe Gminy Daszyna i Witonia postanowiły podjąć wspólne działania zmierzające do wybudowania urządzeń przesyłowych gazu wraz z przyłączami gazu i umożliwienia mieszkańcom Gminy Witonia podłączenie się do wybudowanych urządzeń.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym porozumieniu.

2. Gmina Witonia zobowiązuje się udzielić pomocy w uzyskaniu od właścicieli nieruchomości na swoim terenie, na których będą wybudowane przyłącza gazowe zgody na zawarcie porozumienia regulującego wzajemne zobowiązania Gminy Daszyna i właściciela nieruchomości.

3. Gmina Witonia zobowiązuje się do udziału finansowego w inwestycji w roku 2015, w zakresie refundacji części poniesionych kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pokrycia kosztów części robót budowlanych odtworzeniowych istniejących nawierzchni na terenie Gminy Witonia w łącznej wysokości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) - w 2015 r.

4. Gmina Daszyna zobowiązuje się w ramach niniejszego porozumienia :

- do pokrycia w całości wszystkich pozostałych (poza kwotą z pkt.3) kosztów inwestycji w zakresie objętym posiadaną dokumentacją projektową tj. budowy gazociągu średniego ciśnienia - od punktu PW1 w ulicy Szkolnej oraz Starowiejskiej; od punktu PW2 wzdłuż ulicy Łęczyckiej, Centralnej i Kutnowskiej; od punktu PW5 wzdłuż ulicy Promiennej; od punktu PW6 wzdłuż ulicy Zielonej oraz budowa przyłączy od projektowanych i istniejących sieci do punktów redukcyjno-pomiarowych oznaczonych jako PRP1; PRP2; PRP3; PRP4; PRP5; PRP6; PRP7; PRP8; PRP9; PK1; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; PK12; PK13; PK14; PK15; PK16; PK17; PK19; PK20; PK21; PK22, PK23; PK24; PK25; PK26; PK27 w Witoni; Gajewie; Romartowie. Gazociąg budowany będzie z rur PE100 zgrzewanych doczołowo w zakresie średnic od dn. 110 do dn. 25 mm wraz z kosztami około inwestycyjnymi,

- do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji,

- do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonawców pozostałych usług związanych z realizacją inwestycji, przestrzegając ustawy Prawo zamówień publicznych,

- do pozyskania niezbędnych, obok posiadanych środków własnych, środków finansowych z funduszy zewnętrznych ,

- po wybudowaniu sieci gazowej, zobowiązuje się umożliwić przyłączenie się do sieci celem dostarczenia gazu zainteresowanym mieszkańcom i innym podmiotom Gminy Witonia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.1059).

5. Gmina Daszyna zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 i 2016 a Gmina Witonia zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji, o których mowa w pkt. 3 i 4.

6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgodnych uchwał Rady Gminy w Daszynie i Rady Gminy Witonia pod rygorem nieważności.

7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Daszyna


Zbigniew Wojtera

Wójt Gminy Witonia


Mirosław Włodarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »