| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Daszyna; Wójta Gminy Witonia

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Daszyna przez Gminę Witonia zadania publicznego polegającego na realizacji inwestycji budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w Gminie Witonia w ramach projektu ,,Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego"

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2015 roku i Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30 stycznia 2015 roku strony ustalają, co następuje: Porozumienie niniejsze zawarto w celu ułatwienia życia mieszkańcom Gminy Witonia poprzez doprowadzenie gazu ziemnego do gospodarstw domowych. Władze samorządowe Gminy Daszyna i Witonia postanowiły podjąć wspólne działania zmierzające do wybudowania urządzeń przesyłowych gazu wraz z przyłączami gazu i umożliwienia mieszkańcom Gminy Witonia podłączenie się do wybudowanych urządzeń.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym porozumieniu.

2. Gmina Witonia zobowiązuje się udzielić pomocy w uzyskaniu od właścicieli nieruchomości na swoim terenie, na których będą wybudowane przyłącza gazowe zgody na zawarcie porozumienia regulującego wzajemne zobowiązania Gminy Daszyna i właściciela nieruchomości.

3. Gmina Witonia zobowiązuje się do udziału finansowego w inwestycji w roku 2015, w zakresie refundacji części poniesionych kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pokrycia kosztów części robót budowlanych odtworzeniowych istniejących nawierzchni na terenie Gminy Witonia w łącznej wysokości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) - w 2015 r.

4. Gmina Daszyna zobowiązuje się w ramach niniejszego porozumienia :

- do pokrycia w całości wszystkich pozostałych (poza kwotą z pkt.3) kosztów inwestycji w zakresie objętym posiadaną dokumentacją projektową tj. budowy gazociągu średniego ciśnienia - od punktu PW1 w ulicy Szkolnej oraz Starowiejskiej; od punktu PW2 wzdłuż ulicy Łęczyckiej, Centralnej i Kutnowskiej; od punktu PW5 wzdłuż ulicy Promiennej; od punktu PW6 wzdłuż ulicy Zielonej oraz budowa przyłączy od projektowanych i istniejących sieci do punktów redukcyjno-pomiarowych oznaczonych jako PRP1; PRP2; PRP3; PRP4; PRP5; PRP6; PRP7; PRP8; PRP9; PK1; PK3; PK4; PK5; PK6; PK7; PK8; PK9; PK10; PK11; PK12; PK13; PK14; PK15; PK16; PK17; PK19; PK20; PK21; PK22, PK23; PK24; PK25; PK26; PK27 w Witoni; Gajewie; Romartowie. Gazociąg budowany będzie z rur PE100 zgrzewanych doczołowo w zakresie średnic od dn. 110 do dn. 25 mm wraz z kosztami około inwestycyjnymi,

- do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji,

- do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonawców pozostałych usług związanych z realizacją inwestycji, przestrzegając ustawy Prawo zamówień publicznych,

- do pozyskania niezbędnych, obok posiadanych środków własnych, środków finansowych z funduszy zewnętrznych ,

- po wybudowaniu sieci gazowej, zobowiązuje się umożliwić przyłączenie się do sieci celem dostarczenia gazu zainteresowanym mieszkańcom i innym podmiotom Gminy Witonia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.1059).

5. Gmina Daszyna zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 i 2016 a Gmina Witonia zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2015 niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji, o których mowa w pkt. 3 i 4.

6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgodnych uchwał Rady Gminy w Daszynie i Rady Gminy Witonia pod rygorem nieważności.

7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Daszyna


Zbigniew Wojtera

Wójt Gminy Witonia


Mirosław Włodarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »