Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi; Wojewody Łódzkiego

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z?zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o?charakterze niepieniężnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.[1])) w związku z art. 20 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.[2])) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Wojewoda Łódzki powierza Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej, w zakresie obejmującym czynności organu egzekucyjnego właściwego do egzekwowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wobec osób uchylających się od wykonania obowiązku poddania osób małoletnich szczepieniom ochronnym wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.[3])) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086).

§ 2. Przy realizowaniu obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zobowiązuje się do:

1) wydawania w imieniu Wojewody, postanowień na zasadach i w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.);

2) używania w postanowieniach i pismach urzędowych związanych z postępowaniem w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych własnych pieczęci nagłówkowych i druków korespondencyjnych, a do podpisu pieczęci o treści: „z upoważnienia Wojewody Łódzkiego” z podaniem nazwiska i stanowiska służbowego osoby podpisującej;

3) powoływania w podstawie prawnej postanowień oraz pism urzędowych nazwy, daty i miejsca publikacji niniejszego porozumienia;

4) przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia egzekucji administracyjnej określonych w ww. ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.

§ 3. Z wykonania powierzonego zadania Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi będzie składać Wojewodzie Łódzkiemu półroczne informacje, w terminie do dnia 30 każdego miesiąca następującego po zakończeniu półrocza i na każde wezwanie Wojewody Łódzkiego, obejmujące w szczególności:

1) liczbę osób małoletnich, wobec których nie został wykonany obowiązek poddania szczepieniom ochronnym;

2) liczbę otrzymanych tytułów wykonawczych od wierzyciela;

3) liczbę wydanych postanowień;

4) liczbę spraw w toku postępowania.

§ 4. 1. W imieniu Wojewody Łódzkiego kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonego zadania sprawować będzie Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, zgodnie z planem kontroli realizowanym przez pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

2. O terminie i zakresie kontroli Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zawiadamiany będzie pisemnie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

3. Kontrolującym przysługuje prawo wglądu do dokumentacji spraw powierzonych, żądania informacji oraz wyjaśnień dotyczących realizacji powierzonych zadań.

4. Kontrole przeprowadzane będą co najmniej raz w roku.

§ 5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi nie może powierzyć realizacji zadania określonego w Porozumieniu innej jednostce.

§ 6. Strony porozumienia ustalają, że powierzenie do wykonania zadania określonego w § 1 nie wymaga przekazania środków finansowych na ich realizację.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wojewodzie Łódzkiemu przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie, w przypadku wykonywania przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi powierzonego zadania w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Porozumienia.

§ 9. 1. Niniejszym Porozumieniem zostają objęte również sprawy skierowane do egzekucji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych działających na terenie województwa łódzkiego przed wejściem w życie Porozumienia.

2. Wojewoda Łódzki zobowiązuje się przekazać protokolarnie Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi sprawy, o których mowa w ust. 1, wraz z całą dokumentacją w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie Porozumienia.

§ 10. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Wojewody Łódzkiego i dwa dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi


Urszula Sztuka-Polińska

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92,  poz. 529, Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185, poz. 1092.

[2]) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015 r. poz. 87.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 619 oraz 1138.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe