| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Kutno

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,poz.2781; z 2005 r. Nr 17,poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 roku Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, poz. 811) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kutno lub osoby fizyczne, zwane dalej organem prowadzącym.

TRYB UDZIELANIA DOTACJI
ZAKRES DANYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE WE WNIOSKU

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego podmioty, o których mowa w § 1., zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, zwanych dalej "uczniami" , złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę, adres i telefon organu prowadzącego;

2) nazwę szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;

3) adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji;

4) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;

5) planowaną liczbę uczniów w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole podstawowej, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w gimnazjum, w tym uczniów niepełnosprawnych.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 d o niniejszej uchwały.

4. Dotacji udziela się na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej.

5. Osoba prowadząca podmioty, o których mowa w § 1 składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Kutno informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

6. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

PODSTAWY OBLICZENIA DOTACJI § 3.1. Publiczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kutno, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kutno. W przypadku braku na terenie Gminy Kutno przedszkola prowadzonego przez Gminę Kutno, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.

2. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kutno.

3. Publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Kutno, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kutno.

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kutno, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kutno. W przypadku braku na terenie Gminy Kutno przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. § 4.1. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kutno.

2. Dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkól publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kutno.

3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Kutno wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kutno. W przypadku braku na terenie Gminy Kutno przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kutno, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kutno. W przypadku braku na terenie Gminy Kutno przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. Podstawą obliczania dotacji dla podmiotów, o których mowa w § 3 i § 4 jest rzeczywista liczba uczniów.

TRYB ROZLICZANIA DOTACJI

ZAKRES DANYCH ZAWARTYCH W ROZLICZENIU WYKORZYSTANIA DOTACJI ,

TERMIN I SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI

§ 6. 1. Organ prowadzący podmioty, o których mowa w § 1, jest obowiązany przekazywać do Urzędu Gminy Kutno pisemne rozliczenie z otrzymanej dotacji za dany rok w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2. Organ prowadzący przekazuje pisemne rozliczenie z otrzymanej dotacji odrębnie dla każdego prowadzonego podmiotu.

3. W przypadku zakończenia działalności rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

4. Rozliczenie powinno zawierać:

1) liczbę uczniów wykazaną przez organ prowadzący w informacjach miesięcznych,

2) zestawienie wydatków bieżących poniesionych w ramach dotacji na cele działalności szkoły, w szczególności na:

a) wynagrodzenia pracowników,

b) pochodne od wynagrodzeń,

3) zestawienie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.

5. Wzór rocznego rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3 do uchwały.

6. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu odpowiednio tej dotacji lub jej części na zasadach i w trybie określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. )

TRYB KONTROLI
I ZAKRES KONTROLI PRAWIDŁOWOSCI WYKORZYSTYWANIA DOTACJI

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniu dotacji - na podstawie dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji przebiegu nauczania.

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Kutno.

3. O terminie kontroli, kontrolujący powiadamia kontrolowany podmiot na piśmie.

4. Obowiązkiem osoby prowadzącej dotowany podmiot objęty kontrolą jest zapewnienie kontrolującemu warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w szczególności przedstawienie żądanych dokumentów, udzielanie wyjaśnień, składanie oświadczeń, umożliwienie dokonania oględzin, w celu ustalenia stanu faktycznego zakresu przedmiotowej kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i organ prowadzący lub osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

7. Organ prowadzący lub osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu, może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części kontrolujący przekazuje swoje stanowisko na piśmie organowi prowadzącemu lub osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń organ dotujący prowadzi dalsze postępowanie mające na celu dochodzenie zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

11. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot lub osobie upoważnionej przekazywane jest wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski.

12. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidłowości co do faktycznej liczby uczniów wystąpienie pokontrolne zawiera wezwanie do zwrotu całości lub części udzielonej dotacji.

13. Organ prowadzący lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu jest zobowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować dotującego o sposobie wykonania wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Kutno Nr III/17/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2015
Rady Gminy Kutno
z dnia 26 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2015
Rady Gminy Kutno
z dnia 26 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2015
Rady Gminy Kutno
z dnia 26 lutego 2015 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »