| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Zgierz działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/44/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Zgierz działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753);

3) dysponować środkami transportu, w tym co najmniej jednym samochodem, przystosowanymi do przewozu zwierząt, zgodnie z wymogami art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794) dopuszczanymi przez powiatowego lekarza weterynarii;

4) dysponować personelem przeszkolonym w zakresie postępowania ze zwierzętami i w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, obsługi specjalistycznego, atestowanego sprzętu, jednocześnie dającym rękojmię właściwego wykonania usługi;

5) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej;

6) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez podmiot uprawniony do ich transportu i unieszkodliwiania;

7) dysponować miejscem czasowego przetrzymania wyłapywanych zwierząt w razie braku możliwości niezwłocznego przewiezienia zwierzęcia do schroniska;

8) do wykonywania działalności zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794);

9) warunki, o których mowa w pkt 8 dotyczą również przedsiębiorcy.

2. Warunki określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) wykazu urządzeń i środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do tych urządzeń i środków;

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do transportu zwierząt;

4) decyzji powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla działalności, o których mowa w ust. 1;

5) dokumentu potwierdzającego gotowość lekarza weterynarii do udzielenia pomocy weterynaryjnej w ramach świadczonych przez przedsiębiorcę usług;

6) umowy gwarantującej odbiór zwłok zwierzęcych przez podmioty uprawnione do transportu i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;

7) tytułu prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, np.: odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, itd.;

8) oświadczeń o nie karaniu za przestępstwa i wykroczenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9;

9) opisu technologii jakie będą stosowane przy świadczeniu usług;

10) zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia).

3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełniania wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/44/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Zgierz działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539);

3) dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w ust. 1;

4) miejsce lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie i organizacja muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657);

5) zapewnić zwierzętom opiekę lekarza weterynarii, zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657);

6) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych lub ich części przez podmiot uprawniony do ich transportu i unieszkodliwiania albo posiadać uprawnienia i urządzenia do wykonywania tych czynności;

7) do wykonywania działalności zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794);

8) warunki, o których mowa w pkt 8 dotyczą również przedsiębiorcy.

2. Warunki określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) tytułu prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, np.: odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, itd.;

4) pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015 r. poz. 200) dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

5) umowy poświadczającej współpracę z lekarzem weterynarii;

6) umowy gwarantującej odbiór zwłok zwierzęcych lub ich części przez podmioty uprawnione do transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub decyzję zezwalającą na prowadzenie przedmiotowej działalności w ramach środków i uprawnień posiadanych przez przedsiębiorcę;

7) oświadczeń o nie karaniu za przestępstwa i wykroczenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8;

8) zaświadczenie lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualność przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku).

3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełniania wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/44/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Zgierz działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) dysponować ogrodzonym terenem, na którym prowadzona będzie działalność, o której mowa w ust. 1, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych;

3) posiadać decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii i nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), w związku z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) środki umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

c) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach w tym zakresie, znajdujące się pod odpowiednim nadzorem technicznym,

d) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

e) miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części;

5) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na ich transport i zagospodarowanie.

2. Warunki określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) decyzji powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającej spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;

3) tytułu prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, np.: odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy;

4) pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015 r. poz. 200) dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

6) wykazu środków transportu wraz z tytułem pranym do dysponowania nimi i dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do użytkowania;

7) umowy poświadczającej odbiór odpadów powstających w procesie spalania przez uprawniony podmiot;

8) opisu technologii jakie będą stosowane przy świadczeniu usług;

9) zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku).

3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełniania wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »