Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16. ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz,1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz.4371), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r., poz.2266),

2) Uchwałą Nr XLI/278/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. z 2013r.,poz.4405),

3) Uchwałą Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014r.,poz.2428),

4) Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. z 2015r., poz.611),

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 i §3 Uchwały Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r.,poz.2266), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.";

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.";

2) §2 i §3 Uchwały Nr XLI/278/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2013r., poz.4405), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.";

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.";

3) §2 i §3 Uchwały Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2014.., poz.2428), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.";

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.";

4) §2 i §3 Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2015r.w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r.,poz.611), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.".

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.".

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Krzysztof Górski


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIX/216/2015
RADY POWIATU ŁOWICKIGO
z dnia 31 października 2012r.
w sprawie Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.1092; z 2012r. poz. 742) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

STATUT

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą".

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Łowicki.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Zakładu jest miasto Łowicz.

§ 3. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu.

§ 4. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 5. 1. Zadania Zakładu realizowane są w formie:

1) lecznictwa ambulatoryjnego;

2) lecznictwa stacjonarnego;

3) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej;

4) rehabilitacji leczniczej;

5) diagnostyki medycznej.

2. Zakład uczestniczy w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.

3. Zakład wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

4. [1]) Zakład może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym we wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 6. Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu choroby. Na terenie Zakładu nie mogą być prowadzone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama.

§ 7. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu.

§ 8. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 9. Struktura organizacyjna Zakładu stanowi Załącznik do niniejszego Statut

Rozdział 4.
Zarządzanie Zakładem.

§ 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Łowickiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Zakładu kieruje inna upoważniona przez niego osoba.

6. Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych

3) Głównego Księgowego

4) Naczelnej Pielęgniarki

Rozdział 5.
Rada Społeczna.

§ 11. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Łowickiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 12. 1. Rada Społeczna składa się z 13 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Starosta Łowicki lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 11 osób powołanych przez Radę Powiatu Łowickiego.

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Łowickiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 14. 1. Rada Powiatu Łowickiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

3) nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) innych ważnych powodów.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Rada Powiatu Łowickiego powołuje nowego członka na okres do końca danej kadencji.

§ 15. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Zarządowi Powiatu Łowickiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

e) [2]) ( skreślony)

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

e) [3]) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

f) [4]) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 16. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Łowickiego za pośrednictwem Zarządu Powiatu Łowickiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa.

§ 18. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.).

§ 19. 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 20. 1. Wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe dokonuje Rada Powiatu Łowickiego.

2. Dyrektor zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Powiatu Łowickiego, umowę o badanie sprawozdania finansowego.

3. Dyrektor przedstawia Zarządowi Powiatu Łowickiego roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.

4. Roczne sprawozdanie finansowe, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Łowickiego nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rozdział 7.
Nadzór.

§ 21. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Powiat Łowicki.

2. Powiat Łowicki sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 23. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik do statutuZespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

§ 1. .W ramach struktury organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyodrębnia się następujące przedsiębiorstwa:

1) Szpital Powiatowy Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Powiatowe Ambulatoryjne Centrum Medyczne Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 2. W ramach przedsiębiorstwa - Szpital Powiatowy wyróżnia się następujące jednostki organizacyjne:

1) Szpital Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Dział Diagnostyki Medycznej Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 3. W ramach Szpitala wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Oddział chirurgiczny Łowicz, ul. Ułańska 28

3) Oddział położniczo-ginekologiczny Łowicz, ul. Ułańska 28

4) Oddział pediatryczny Łowicz, ul. Ułańska 28

5) Oddział neonatologiczny Łowicz, ul. Ułańska 28

6) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Łowicz,ul. Ułańska 28

7) Oddział fizjoterapii i rehabilitacji Stanisławów, gmina Bielawy

8) [5]) ( skreślony)

9) Izba przyjęć szpitala, w skład której wchodzi:

a) Izba przyjęć szpitala ogólna Łowicz, ul. Ułańska 28

b) Izba przyjęć oddziału położniczo - ginekologicznego Łowicz, ul. Ułańska 28

c) Izba przyjęć oddziału pediatrycznego Łowicz, ul. Ułańska 28

d) Izba przyjęć oddziału fizjoterapii i rehabilitacji Stanisławów, gmina Bielawy

10) Blok operacyjny Łowicz, ul. Ułańska 28

11) Sterylizatornia Łowicz, ul. Ułańska 28

12) Apteka zakładowa Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 4. W ramach Działu Diagnostyki Medycznej wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

1) Laboratorium centralne, w skład którego wchodzi:

a) Pracownia hematologii i analityki ogólnej Łowicz, ul. Ułańska 28

b) Pracownia biochemii Łowicz, ul. Ułańska 28

c) Pracownia serologii Łowicz, ul. Ułańska 28

d) [6]) ( skreślony)

e) Pracownia bakteriologii Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Pracownia rentgenodiagnostyki Łowicz, ul. Ułańska 28

3) Pracownia ultrasonografii Łowicz, ul. Ułańska 28

4) Pracownia endoskopii Łowicz, ul. Ułańska 28

5) Pracownia tomografii komputerowej Łowicz, ul. Ułańska 28

6) Pracownia elektrokardiografii Łowicz, ul. Ułańska 28

7) Pracownia prób wysiłkowych Łowicz, ul. Ułańska 28

8) Zakład patomorfologii, w skład którego wchodzi:

a) Pracownia anatomii patologicznej Łowicz, ul. Ułańska 4a

b) Pracownia cytologii Łowicz, ul Ułańska 4a

c) Pracownia histopatologii Łowicz, ul. Ułańska 4a

§ 5. W ramach przedsiębiorstwa - Powiatowe Ambulatoryjne Centrum Medyczne wyróżnia się następujące jednostki organizacyjne:

1) Przychodnia Ogólna Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Przychodnia Specjalistyczne im. dr Stanisława Rotstada Łowicz, ul. Ułańska 28

3) Zakład Rehabilitacji Leczniczej Łowicz, ul. Ułańska 28

4) Dział Pomocy Doraźnej Łowicz, ul. Ułańska 28

5) Poradnia Pracownicza przy ZOZ Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 6. W ramach Przychodni Ogólnej wyróżnia się :

1) Poradnia lekarza POZ Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Łowicz, ul. Ułańska 28

3) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Łowicz, ul. Ułańska 28

4) [7]) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ Łowicz, ul Ułańska 28

§ 7. W ramach Przychodni Specjalistycznej im. dr Stanisława Rotstada wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia chirurgii ogólnej Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Poradnia neurologiczna Łowicz, ul. Ułańska 28

3) [8]) ( skreślony)

4) [9]) Poradnia leczenia uzależnień Łowicz, ul. Ułańska 28

5) Poradnia kardiologiczna Łowicz, ul. Ułańska 28

6) Poradnia ginekologiczno-położnicza Łowicz, ul. Ułańska 28

7) Poradnia chirurgii onkologicznej Łowicz, ul. Ułańska 28

8) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Łowicz, ul. Ułańska 28

9) Poradnia medycyny pracy Łowicz, ul. Ułańska 28

10) Poradnia diabetologiczna Łowicz, ul. Ułańska 28

11) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

poradni ginekologiczno -położniczej Łowicz, ul. Ułańska 28

12) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chirurgicznej

i poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 8. W ramach Zakładu Rehabilitacji Leczniczej wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia rehabilitacyjna Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Dział fizjoterapii Łowicz, ul. Ułańska 28

3) [10]) (skreślony)

4) Ośrodek rehabilitacji dziennej Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 9. W ramach Działu Pomocy Doraźnej wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół wyjazdowy ogólny Łowicz, ul. Ułańska 28

2) Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P1" Łowicz, ul. Ułańska 28

3) Zespół ratownictwa medycznego podstawowy "P2" Zduny nr 123

4) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny "S" Łowicz, ul. Ułańska 28

5) Zespół transportu sanitarnego Łowicz, ul. Ułańska 28

6) [11]) ( skreślony)

7) Dyspozytornia Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 10. W ramach Poradni Pracowniczej przy ZOZ wyróżnia się

gabinet medycyny pracy Łowicz, ul. Ułańska 28

§ 11. W ramach struktury organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyróżnia się również następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi:

1) Dział finansowo- księgowy, w skład którego wchodzi:

a) Sekcja finansowa

b) Stanowisko ds. kosztów

c) Stanowisko ds. zawierania umów na świadczenia medyczne, rozliczeń zawartych umów na świadczenia medyczne

d) Kasa główna

e) Stanowisko ds. obsługi księgowej, administracyjnej i windykacyjnej

2) Dział metodyczno - organizacyjny, w skład którego wchodzi:

a) Sekcja statystyki medycznej i dokumentacji chorych

b) Sekcja metodyczno-organizacyjna

3) Dział administracyjno - techniczny, w skład którego wchodzi:

a) Sekcja administracyjno-techniczna

b) Stanowisko ds. zamówień publicznych

c) Stanowisko ds. inwentaryzacji

d) Stanowisko ds. informatyki

4) Dział spraw pracowniczych, w skład którego wchodzi:

a) Sekcja płac

b) Sekcja ds. zatrudnienia i spraw socjalno-bytowych

5) Samodzielne stanowiska bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi:

a) Radca prawny

b) Inspektor ds. BHP i P/Pożarowych

c) Inspektor ds. obronnych

d) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

e) Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

f) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

g) Administrator Systemu Informatycznego

h) Kapelan szpitalny


[1]) Dodano w brzmieniu nadanym w § 1 pkt.1 Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2015r.w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2015r.,poz.611)

[2]) Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz.Urz. Woj. Łódz.z 2014r.poz.2428)

[3]) Dodano w brzmieniu nadanym w § 1 pkt.2 Uchwały Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz. 2428)

[4]) Dodano w brzmieniu nadanym w § 1 pkt.2 Uchwały Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego. z 2014r. poz. 2428)

[5]) Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 2266)

[6]) Zmiany wprowadzona Uchwałą Nr IV/25/2015r. Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie statutu Zespołu opieki zdrowotnej Łowiczu (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2015r.poz. 611)

[7]) Dodano w brzmieniu nadanym w §1 Uchwały Nr XLI/278/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj.Łódzkiego z 2013r. poz. 4405)

[8]) Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. U. Woj.Łódz. z 2013r. poz. 2266)

[9]) W brzmieniu nadanym w §1 pkt.5 Uchwały Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj.Łódzkiego z 2013r. poz. 2266)

[10]) Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 2266)

[11]) Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dz. Urz. Woj.Łódz. z 2013r. poz. 2266)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe