Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OŁO-4110-15(6)/2015/410/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 maja 2015r.

Tekst pierwotny

W dniu 12 maja 2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku, prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesje udzielone temu przedsiębiorstwu decyzjami z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/564/410/U/OT-4/98/MM (z późn. zm.) i Nr PCC/592/410/U/OT-4/98/MM (z późn. zm.).


Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności. Powodem zmiany koncesji jest przekazanie Przedsiębiorstwu aportem kotłowni przy ul. Szkolnej nr 1 w Łasku o łącznej mocy 2,24 MW oraz wybudowanie sieci ciepłowniczej w obrębie ul. Szkolnej, ul. Jodłowej i ul. Bohaterów Września w Łasku zasilającej w ciepło, wytwarzane z wymienionej wyżej kotłowni, nowo wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzjami z dnia 12 maja 2015 r. Nr WCC/564-ZTO-C/410/W/OŁO/2015/KK i Nr PCC/592-ZTO-B/410/W/OŁO/2015/KK zmienił koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucje ciepła w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności, zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.

Decyzje zostały doręczone stronie.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe