Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żelechlinek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) - Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, niezależnie od formy jej złożenia, składa się w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, należy złożyć:

1) w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1 lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek; lub

2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (ePUAP) dla Urzędu Gminy
w Żelechlinku.

2. Deklarację w formie elektronicznej, określonej w formacie danych XML, składa się poprzez wypełnienie przygotowanego formularza znajdującego się na Platformie e-Usług Publicznych (ePUAP) dla Urzędu Gminy w Żelechlinku.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

4. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żelechlinku oraz na Platformie e-Usług Publicznych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żelechlinek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik


Załącznik do Uchwały Nr XII/80/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 26 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe