Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie nadania Statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, poz. 788, poz. 905) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut - Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut o którym mowa w §1, podlega zgłoszeniu do KRS przez Kierownika Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki


Załącznik do Uchwały Nr XV/112/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 30 września 2015 r.

Misją Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest promocja zdrowia, prewencja chorób, diagnostyka, terapia i fizjoterapia, przestrzeganie praw pacjenta, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wszelkiego wsparcia w sytuacjach tego wymagających.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie posiada osobowość prawną.

§ 2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie działa na podstawie:

1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) uchwały Nr II/10/98 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Zdrowia w Tuszynie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie ";

3) niniejszego Statutu;

4) regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie;

5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest Gmina Tuszyn.

2. Nadzór nad działalnością Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie sprawuje Gmina Tuszyn, w imieniu, której działają:

1) Burmistrz Miasta Tuszyna;

2) Rada Miejska w Tuszynie.

3. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o nazwie: Przychodnia Rejonowa w Tuszynie.

4. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, jako SPZ w Tuszynie.

§ 4. 1. Siedziba Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie mieści się w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn.

2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie udziela świadczeń na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Tuszyn.

§ 5. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, w szczególności polegającej na:

1) obrocie lekami i artykułami medycznymi;

2) obrocie artykułami komplementarnymi do usług medycznych;

3) prowadzeniu usług w dziedzinie odnowy biologicznej;

4) wynajmie i wydzierżawianiu powierzchni.

II. Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych

§ 6. 1. Celem działania Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Do zadań Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego, których zakres obejmuje w szczególności:

1) badania i porady lekarskie;

2) leczenie;

3) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;

4) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, kobietą w okresie połogu oraz nad noworodkiem;

5) opiekę nad zdrowym dzieckiem;

6) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;

7) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego;

8) fizjoterapię ruchową;

9) działania diagnostyczne;

10) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych;

11) specjalistyczną opiekę zdrowotną;

12) prowadzenie medycznej działalności usługowej;

13) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

§ 7. 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielone innym osobom niż wymienione w ust.1 ustala Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.

§ 8. 1. Świadczenia zdrowotne w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej.

2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

III. Struktura organizacyjna Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

§ 9. 1. W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie - Przychodni Rejonowej w Tuszynie wchodzą:

1) Jednostka organizacyjna: Przychodnia przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn, w skład, której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

b) Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

c) Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

d) Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

e) Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kr. Wł. Jagiełły, ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn,

f) Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn,

g) Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.P. II, ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn,

h) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej - przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

i) Poradnia dermatologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

j) Poradnia neurologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

k) Pracownia fizjoterapii przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

l) Poradnia położniczo-ginekologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

m) Poradnia chirurgii ogólnej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

n) Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

o) Poradnia okulistyczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

p) Poradnia otolaryngologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

q) Poradnia zdrowia psychicznego przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

r) Poradnia stomatologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

s) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

t) Pracownia USG przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

u) Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

v) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

w) Punkt szczepień przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

x) Poradnia rehabilitacyjna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

y) Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kr. Wł. Jagiełły, ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn,

z) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy- poradnia neurologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

za) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy - poradnia chirurgii ogólnej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

zb) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - poradnia położniczo- ginekologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

zc) Gabinet diagnostyczno zabiegowy- poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

zd) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy- poradnia okulistyczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn,

ze) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy- poradnia otolaryngologiczna przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn;

2) Dział Administracyjny przy ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn.

2. Szczegółowy zakres działalności oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie określa jej Regulamin Organizacyjny.

3. Pomieszczenia i urządzenia Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie odpowiadają szczególnym wymogom fachowym i sanitarnym, określonym w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Udzielanie przez Samorządową Przychodnię Zdrowia w Tuszynie świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w miejscu pobytu pacjenta, jeśli jest to uzasadnione medycznie.

IV. Zarządzanie Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie

§ 10. Organami Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie są:

1) Kierownik;

2) Rada Społeczna.

§ 11. 1. Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie oraz realizacji jej zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób.

4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie.

§ 12. Stosunek pracy z Kierownikiem Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Tuszyna na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 13. 1. Kierownik jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Kierownik.

§ 14. Kierownik jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania fachowe i zdrowotne, określone odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Kierownik wydaje zarządzenia, decyzje, regulaminy i instrukcje dotyczące funkcjonowania Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.

2. Kierownika podczas nieobecności zastępuje Zastępca lub inna wyznaczona przez niego osoba.

§ 16. 1. Przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie działa powołana przez Radę Miejską w Tuszynie Rada Społeczna w liczbie 6 osób, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Tuszynie oraz organem doradczym Kierownika.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) 4 członków wybranych przez Radę Miejską w Tuszynie.

§ 17. 1. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.

3. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej mogą być odwołani przed upływem kadencji, w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa;

2) wniosku podmiotu delegującego daną osobę;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

4. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 3 wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

§ 18. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Tuszynie.

§ 19. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik, mogą w nich uczestniczyć także przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone osoby.

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

V. Gospodarka finansowa.

§ 20. 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

3. Podstawą gospodarki Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.

4. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

5. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U z 2013 poz. 330 z późn. zm.).

6. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie decyduje samodzielnie o podziale zysku.

7. Zasady otrzymywania środków publicznych przez Samorządową Przychodnię Zdrowia w Tuszynie reguluje ustawa.

§ 21. 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie, w tym w szczególności z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż wymieniona w pkt 1, w szczególności w zakresie obrotu:

a) lekami i artykułami medycznymi,

b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych,

c) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) najmu i dzierżawy lokali użytkowych;

5) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu;

6) odpłatnej diagnostyki i analityki laboratoryjnej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 Samorządowa Przychodnia Zdrowia może przeznaczyć na:

1) cele i na zasadach określonych w przepisach art.114-117 ustawy;

2) realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 23. 1. Wszelkie zmiany w działalności Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie wymagają zmian w Statucie.

2. Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe