| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku) położonych na terenie Gminy Inowłódz, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych;

2) zmieszane odpady komunalne są odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością raz w miesiącu, w tym w miesiącu lipcu i sierpniu - z częstotliwością 2 razy w miesiącu;

3) odbieranie papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadow wielomateriałowych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz na miesiąc, w tym w miesiącu lipcu i sierpniu - z częstotliwością 2 razy w miesiącu;

4) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w określonych w §3 pojemnikach, w tym workach
z folii LDPE będzie prowadzone z częstotliwością jeden raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 pażdziernika;

5) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku;

6) odbiór odpadów wielkogabarytowych bedzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku.

§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym z następujących pojemników:

1) pojemniki o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L, 2500 L oraz pojemniki o pojemności od 5 do 10 m3;

2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego;

3) kosze uliczne o pojemności od 35 do 50 L;

4) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 60 do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie oraz kodami kreskowymi
z przeznaczeniem na:

a) papier i makulaturę,

b) tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe,

c) szkło,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 4. 1. Segregacji "u źródła" podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady zielone.

2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów,
o których mowa w §4 ust. 1 do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

3. Dopuszcza się przekazywanie pozostałych frakcji odpadów tj.chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogababarytowe, oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek
i placówek służby zdrowia.

5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe nalezy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty.

§ 5. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie;

2) gleba i ziemia, w tym kamienie; będą odbierane z terenu nieruchomości po zleceniu przez właściciela nieruchomości stosownej usługi dodatkowej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2012 r.,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 861).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr Wacław Chachuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »