| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/93/16 Rady Gminy Głowno

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) Rada Gminy Głowno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głowno, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Głowno z siedzibą w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno; osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) określa się formaty: *.XML, *.DOC jako otwarty format elektroniczny współpracujący z obsługą pliku Word lub Open Office oraz format *.PDF (wyłącznie do odczytu) druku deklaracji, umieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno;

2) układ informacji i powiązań między nimi, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) deklaracje składa się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Głownie, z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP";

4) deklaracje opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Głowno Nr XXXVIII/181/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno


Łukasz Łukasik


Załącznik do Uchwały Nr XXI/93/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »