Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 158 poz. 3891

Uchwała nr 433/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt.11 i art. 33 a ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i art. 105 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz.95), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Radomiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Edward Krok


Załącznik do Uchwały Nr 433/XLII/2010
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art.40 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. z 1998 roku Nr.133, poz.872). Jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i jako samodzielna jednostka budżetowa działa od 1 czerwca 2004 roku. Jednostka funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156. Poz.1118 z późniejszymi zmianami)

§ 1. 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład powiatowych inspekcji, straży i służb - zespolonej administracji powiatowej, działająca jako samodzielna jednostka budżetowa.

2) Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe uchwalony przez Radę Powiatu.

§ 2. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest miasto Radom, ul. Domagalskiego 7, powiat radomski (ziemski), województwo mazowieckie.

§ 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Radomskiego , obejmujący swoim zasięgiem:

1) miasto Pionki,

2) miasta i gminy: Iłża, Skaryszew,

3) i gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew.

§ 4. 1. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje Starosta spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

a) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo

b) na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 5. 1. Kierownikiem Inspektoratu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest zwierzchnikiem służbowym pracowników , którzy wchodzą w skład członków korpusu służby cywilnej.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

§ 7. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,

2. kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej

3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,

4. współdziałania z organami kontroli państwowej.

§ 8. 1. Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art.40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48-51, art.54, art.55, art.57 ust.4,7 i 8, art.59, art.59 a, art.59 c ust.1, art.59 d ust.1, art.59 g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71 a, art.74, art.75 ust.1 pkt 3 lit.a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z zakresu inspekcji kontroli i prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

§ 9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stosuje pieczęć nagłówkową podłużną o następującej treści:

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

26-600 Radom ul.Domagalskiego

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe