Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5182

Uchwała nr XL/162/10 Rady Gminy Wierzbno

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) rodzaje pomocy materialnej,

2) uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej,

3) warunki otrzymania świadczenia,

4) formy pomocy materialnej,

5) tryb i sposób przyznawania świadczeń,

6) tryb i sposób wstrzymania i cofania świadczeń.

§ 2. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej /Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362,z późn. zm./

2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm./,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

4) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego.

§ 3. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy:

1) uczniom szkół – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom ośrodków,

3) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, zwanym dalej uprawnionymi.

§ 4. 1. Pomoc materialną może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.

§ 5. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy, itp.

§ 7. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wynosi następująco:

1) dochód do wysokości 30% kryterium dochodowego – 100% kwoty zasiłku rodzinnego,

2) dochód od ponad 30% do 50% kryterium dochodowego – 90% kwoty zasiłku rodzinnego,

3) dochód od ponad 50% do 100% kryterium dochodowego – 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym.

§ 9. 1. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Kierownik GOPS.

2. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt powołuje Komisję.

3. Komisji, tryb pracy, zadania Komisji oraz wzór wniosku ustala Wójt w zarządzeniu.

§ 10. 1. Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dołącza się zaświadczenie o miesięcznej wysokości dochodów.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Wniosek o przyznaniu pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 11. Przyznane świadczenia pomocy materialnej realizowane jest w formie i w terminie określonym w decyzji przyznającej pomoc.

§ 12. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Kierownik GOPS może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXIV/103/05 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe