Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 99 poz. 3177

Uchwała nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w formie pieniężnej zapomogi bezzwrotnej.

2. Zapomoga bezzwrotna dla nauczyciela może być przyznana raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana częściej niż raz w roku budżetowym.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna może być przyznawana w szczególności w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych,

5) koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej, ze względów estetycznych i zdrowotnych,

6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (np.: konieczności stosowania specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu),

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.

3. Nauczyciele mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń:

1) zakup leków lub sprzętu medycznego,

2) zabieg medyczny,

3) pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) specjalistyczne leczenie,

5) pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub korzystanie z usług rehabilitacyjnych.

§ 3.

1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do uchwały lub w formie podania zawierającego dane określone w załączniku.

2. Do wniosku lub podania należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą lub przebytą chorobę,

2) imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia, w tym kwoty wynikające z zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, bądź dokument potwierdzający kwotę przewidywanych kosztów leczenia,

3) zaświadczenie o pobycie w szpitalu,

4) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną.

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć osobiście sam nauczyciel lub w imieniu nauczyciela jego pełnomocnik.

4. Wnioski o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej dyrektor szkoły rozpatruje dwukrotnie w ciągu roku, tj. w pierwszej połowie czerwca i drugiej połowie listopada.

5. W szczególnie uzasadnionym przypadku wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.

§ 4.

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej należy brać pod uwagę wysokości dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego itp.).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki


Dariusz Maciak

Załącznik do uchwały nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
Zalacznik.doc

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe