| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy w Bielanach

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) )i art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Bielany uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/166/09 Rady Gminy w Bielanach z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 1733 i Nr 106, poz. 3042), zmienionym uchwałą Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Bielany z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:

1. / § 1. otrzymuje brzmienie :

„ § 1. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych:

1. dyrektor szkoły, która liczy więcej niż 8 oddziałów – od 600 zł do 2000 zł,

2. wicedyrektor – 400 zł – 700 zł,

4. nauczyciel wychowawca – 100 zł

5. opiekun stażu – 36 zł

2. / § 4. otrzymuje brzmienie :

„§ 4. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w granicach od 1% do 10% wynagrodzenia zasadniczego przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków, a dla dyrektora szkoły, w granicach od 1% do 10% wynagrodzenia zasadniczego - Wójt Gminy.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje Dyrektor szkoły na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny”

3. / § 8. ust 1. otrzymuje brzmienie :

„ §8.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1/ do czterech osób w rodzinie – 5 zł,

2/ powyżej czterech osób w rodzinie – 7 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »