| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy w Bielanach

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) )i art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Bielany uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/166/09 Rady Gminy w Bielanach z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 1733 i Nr 106, poz. 3042), zmienionym uchwałą Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Bielany z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:

1. / § 1. otrzymuje brzmienie :

„ § 1. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych:

1. dyrektor szkoły, która liczy więcej niż 8 oddziałów – od 600 zł do 2000 zł,

2. wicedyrektor – 400 zł – 700 zł,

4. nauczyciel wychowawca – 100 zł

5. opiekun stażu – 36 zł

2. / § 4. otrzymuje brzmienie :

„§ 4. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w granicach od 1% do 10% wynagrodzenia zasadniczego przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków, a dla dyrektora szkoły, w granicach od 1% do 10% wynagrodzenia zasadniczego - Wójt Gminy.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje Dyrektor szkoły na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny”

3. / § 8. ust 1. otrzymuje brzmienie :

„ §8.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1/ do czterech osób w rodzinie – 5 zł,

2/ powyżej czterech osób w rodzinie – 7 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »