Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 154 poz. 4904

Uchwała nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Tracą moc: 1) Uchwała Nr 125/XVI/2005 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 2) Uchwała Nr 174/XXIII/2006 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr Nr 40/IX/2011
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 15 lipca 2011 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście zwany dalej Ośrodkiem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowe Miasto, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami),

4) uchwały Nr IX/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Mieście z dnia 25 kwietnia1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście,

5) innych właściwych aktów prawnych,

6) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Zakres właściwości Ośrodka odpowiada terenowi Gminy Nowe Miasto w jej granicach administracyjnych.

2. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8.

§ 3. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. 1.Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej, wynikające z ustaw.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Ośrodek realizuje zadania własne gminy według wymagań ustawowych w zakresie i zgodzie z warunkami określonymi przez Radę Gminy. Zadania zlecone realizowane są zgodnie z warunkami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 5. Zakres działania Ośrodka obejmuje między innymi:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2) analizę potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie planów ich zaspokajania oraz prowadzenie działalności w celu ich realizacji,

3) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

4) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

5) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6) realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

7) organizowanie różnych form pomocy społecznej (pieniężnej, w naturze i usługach),

8) współpracę z samorządem mieszkańców w zakresie rozpoznawania potrzeb i organizowanie ich zaspokajania lokalnymi siłami i środkami,

9) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

10) podejmowanie działań i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

11) współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

12) pracę socjalną, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

13) pracę socjalną, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

14) stosowanie dostępnych form pozyskiwania środków na realizację zadań pomocy społecznej,

15) udział w realizowaniu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

16) inne formy pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z innych ustaw i aktów wykonawczych oraz uzasadnionych potrzeb związanych z realizacją zadań gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. 1.Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki oraz wydaje zarządzenia w zakresie bieżącego kierowania i organizacji pracy jednostki. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Wójta Gminy.

2. 2.Do czynności przekraczających zakres określony upoważnieniami wymagana jest odrębna zgoda Wójta Gminy.

3. 3.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. 4.Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy.

5. 5.W razie nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje inny pracownik Ośrodka, upoważniony przez Wójta Gminy na wniosek kierownika.

§ 7. 1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo- rzeczowych.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działal- ności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8. Do obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy,

2) dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

3) wykonywanie czynności pracodawcy wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku,

4) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,

5) nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

§ 9. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez pracowników socjalnych i inne osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy, bądź zaangażowane do pracy na podstawie odrębnych umów.

§ 10. Kierownik Ośrodka ustala Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szczegółowo regulujący strukturę organizacyjną i zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorzą- dowych jednostkach budżetowych.

2. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Nowe Miasto.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy Nowe Miasto.

4. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ 12. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych - ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 13. 1. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych. Może przyjmować i dysponować darowiznami rzeczowymi i pieniężnymi oraz innymi świadczeniami od osób fizycznych i prawnych.

2. Zasady dysponowania środkami, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy i umowy.

§ 14. Rada Gminy uchwala na podstawie odrębnej uchwały zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe