Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6984

Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 20 października 2011r.

sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 221, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zwane w dalszej treści uchwały „ podmiotem „ mogą otrzymać z Budżetu Gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )

§ 2.

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji z budżetu gminy składa wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza  Gminy, zwany w dalszej treści uchwały  „ wnioskiem „ w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W szczególnych przypadkach, wniosek może zostać złożony po upływie terminu wskazanego w ust. 1. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne uzasadnienie złożenia wniosku w innym czasie.

3. Do wniosku należy dołączyć statut podmiotu, oraz wypis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

4. Burmistrz Gminy uprawniony jest do żądania od podmiotu, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych wyjaśnień, informacji, lub dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem.

5. Nie złożenie w terminie dokumentów, informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

§ 3.

1. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz w terminie 30 dni   po uchwaleniu    budżetu Gminy.

2. Jeżeli wniosek został złożony zgodnie z § 2 ust. 2 termin określony w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio.

3. Podejmując decyzję Burmistrz uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy,

2) ujęcia zadania w budżecie Gminy na dany rok,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4) ocenę możliwości  realizacji zadania przez podmiot, z uwzględnieniem realizacji zadań w okresie poprzednim, pod względem rzetelności, terminowości, jakości i rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

4. Wykaz podmiotów z informacją o nazwie zadania i kwotach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy zamieszcza się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  na okres 30 dni.

§ 4.

Warunkiem zlecenia przez Gminę realizacji zadania i udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem.

§ 5.

1. Burmistrz Gminy, lub osoba przez niego upoważniona jest uprawniona w każdym czasie do prowadzenia kontroli w zakresie wykonywania umów, oceny ich realizacji, wglądu w dokumentację związaną z wykorzystaniem dotacji.

2. Nadzór finansowy nad wykonywaniem umów sprawuje Skarbnik Gminy, lub osoba przez nią upoważniona.

§ 6.

1. Podmiot zobowiązany jest do rozliczenia rzeczowego i finansowego  zadania w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania określonego w umowie na podstawie:

1) Pisemnego sprawozdania z wykonania zadania,

2) Kserokopii ( potwierdzonych przez podmiot za zgodność z oryginałem)  rachunków, faktur VAT dotyczących wydatków  poniesionych przez podmiot na realizację zadania,

3) Zestawienie kosztów własnych  poniesionych na realizację zadania.

2. Burmistrz w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia wydaje opinię z wykonania zadania pod względem celowości, rzetelności, terminowości, jakości i prawidłowości wykorzystania przyznanej kwoty dotacji, którą zamieszcza na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim na okres 30 dni.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe