Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1172

Uchwała nr XX.212.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 28 grudnia 2012r.

uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   oraz art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   poźn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215,art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, 2, 4, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242,art. 247 ust. 1, art. 258 ust. 1   pkt 1, art.259 ust.1 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm) Rada Miejska w   Tłuszczu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie 60 239 907,65 zł z   tego:  

1)   bieżące w   kwocie 45 849 860,00 zł  

2)   majątkowe w   kwocie 14 390 047,65 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie 75 447 356,28 zł z   tego:  

1)   bieżące w   kwocie 42 232 166,34 zł  

2)   majątkowe w   kwocie 33 215 189,94 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   i 3   do uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się deficyt w   wysokości 15 207 448,63 zł, który zostanie sfinansowany  

1)   przychodami pochodzącymi z   zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 14 157 448,63 zł  

2)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 1   050 000,00 zł  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 17 159 517,00 zł z   następujących tytułów:  

1)   zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 16 109 517,00 zł  

2)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 1   050 000,00 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 1   952 068,37 zł, z   przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 1   952 068,37 zł.  

4.   Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu w   kwocie 5   000 000,00 zł, w   tym z   tytułu zaciąganych kredytów 5   000 000,00 zł.  

5.   Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na spłatę kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1   952 068,37 zł.  

6.   Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu w   kwocie 14 157 448,63 zł z   tytułu zaciągniętych kredytów.  

§   3.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 200 000,00 zł.  

2.   Ustala się rezerwy celowe w   wysokości 324 017,00 zł z   tego:  

1)   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 100 000,00 zł,  

2)   na bieżące zadania oświatowe w   wysokości 224 017,00 zł.  

§   4.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   7.   1.   Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na Sołectwa z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 8.  

3.   Plan wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 9.  

4.   Przychody i   rozchody budżetu Gminy Tłuszcz określa załącznik nr 10.  

6.   Dochody z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w   zakresie ochrony środowiska określa załącznik nr 11.  

7.   Plan dochodów jednostek oświatowych i   wydatków nimi finansowanych w   2013 roku określa załącznik nr 12.  

§   8.   Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 2   ust. 4   niniejszej uchwały.  

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Tłuszczu.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik nr 2   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6   do uchwały nr XX.2012.2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik nr 7   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9   do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załacznik nr 11 do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do uchwały nr XX.212.2012  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX.212.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Uzasadnienie do uchwały nr XX.212.2012  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Tłuszczu  


Krzysztof   Gajcy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe