Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1921

Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn

Tekst pierwotny

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust.1 oraz art. 12 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897),

Rada Gminy Goszczyn
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Goszczyn w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński


Załącznik do Uchwały Nr XXI/108/2012
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 69 z 2012 r. poz. 391) zobowiązał radę gminy do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Uchwała określawzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn. Istotą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazania każdej ilości wytworzonych odpadów przedsiębiorstwu, które w imieniu gminy będzie zajmowało się ich odbieraniem i zagospodarowaniem.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe