| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 8 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego zgodnie z:

1) załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;

2) załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 112/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego z późn. zm.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Atłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 214/XXVI/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2013-2028 wraz z Prognozą Długu na ten okres

              Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest:

1) bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;

2) zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej;

3) dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;

3) wynik budżetu;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

7) objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2013-2028 tj.  na okres na jaki powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowo-pożyczkowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi tak daleko idącą prognozę finansową powiatu były:

1) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja Wrzesień 2012 r.,

2) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja Wrzesień 2012 r.,

3) historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków powiatu otwockiego;

4) założenia do funkcjonowania polityki społecznej w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem i rodziną;

5) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu i przewidywane dochody powiatu z tytułu udziału w sprzedaży mienia Skarbu Państwa;

6) zawarte umowy z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Bazą prognoz dla zastosowania wskaźników makroekonomicznych był budżet Powiatu Otwockiego, którego dochody zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz szacunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu i zaplanowanych wydatków na 2013 rok. W budżecie powiatu na 2013 r.  przyjęto założenia określone w uchwale Nr CCLXXVI/93/12 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 12 września 2012 r.

W założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2014-2028 przyjęto:

Wyszcze -gólnienie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

PKB
dynamika realna

2,5%

3,5%

4,0%

3,9%

3,8%

3,5%

3,4%

3,2%

3,1%

3,0%

2,9%

2,8%

2,8%

2,8%

2,7%

CPI dynamika średnio -roczna

2,3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,2%

W omawianej prognozie w latach 2014-2028 zastosowano wskaźniki wzrostów dochodów i wydatków bieżących określone przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu – podstawą były założenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Aby jednak dostosować działania powiatu do wymogów jakie nakłada na samorządy art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2013-2014 powiat zmuszony będzie zintensyfikować sprzedaż mienia, która w innym przypadku mogłaby być rozłożona w czasie. Założono również pozyskanie dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na udział finansowy gmin w inwestycjach własnych powiatu.

              Planowane wydatki bieżące roku 2012 są niższe niż dochody bieżące o kwotę 655.828 zł. W roku 2013 również planuje się ograniczenie wydatków bieżących.

W planie finansowym 2013 r. kwota wydatków bieżących wynosi 126.712.682 zł, jednak jej zwiększenie wynika z ujęcia wydatków w kwocie 28.292.000,00 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań przejętych po przekształconym ZP ZOZ w Otwocku. Przy wykluczeniu tej kwoty faktycznie planowane na 2013 r. wydatki bieżące powiatu maleją w stosunku do planu dochodów bieżących o kwotę 5.916.581,00 zł. Ma to istotne znaczenie dla Powiatu w zakresie spełnienia wymagań art. 242 ufp.

              Nie bez znaczenia na wielkość wydatków bieżących Powiatu ma również obciążenie  obowiązkową wpłatą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie 4.651.235,00 zł stanowiącą 3,7% wydatków bieżących.

Wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżkę budżetową w latach 2014-2028 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

W związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Nr 195/XXIII/12 z dnia 19 października 2012 r. o przejęciu zobowiązań ZP ZOZ przez Powiat Otwocki nastąpiła zmiana kwalifikacji wcześniej udzielonych poręczeń dla ZP ZOZ w Otwocku. Zaciągnięte kredyty i pożyczki przez ZPZOZ, poręczone przez Powiat staną się zobowiązaniami Powiatu Otwockiego realizowanymi zgodnie z harmonogramami spłat w ramach wydatków bieżących do roku 2021.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (załącznik Nr 1). Przyjęte założenia do WPF Powiatu Otwockiego spełniają wymogi art. 242 w roku 2013 i latach następnych. Spełnia również wymogi z art. 243 ufp w roku 2014 i w latach następnych przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mówi art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz.1456) tj. cyt:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego ustalając na:

1) lata 2013–2015 relację, o której mowa w art. 242 ustawy zmienianej w art. 8,

2) lata 2014–2018 relację spłaty zobowiązań określoną w ustawie zmienianej w art. 8

wyłącza wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.14)) w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

2. W latach 2014–2018 ograniczeń w zakresie spłaty zobowiązań określonych w ustawie zmienianej w art. 8 nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. W roku 2013 ograniczeń określonych w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.15)) nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. W roku 2013 ograniczeń określonych w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie stosuje się do przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi 66.170.898 zł, co stanowi 57,05% dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp). Po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 1456) planowane zadłużenie wynosi ogółem 57.223.272 zł, tj. 49,33% dochodów.

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2013 roku w wysokości 9.016.037 zł stanowi 7,77 % dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 169 sufp).

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w okresie prognozowanym (art. 226 ust. 3 i 4 ufp).

Wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), które mają miejsce w budżecie powiatu otwockiego a dotyczą przejętych zobowiązań ZPZOZ przedstawiają załączone tabele Nr 1 i Nr 2 do niniejszych objaśnień.

Tabele te nie będą potrzebne w momencie otrzymania zaktualizowanej wersji elektronicznej programu Besti@ uwzględniającej zmiany w zakresie obliczeń spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456). Art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej wieloletniej prognozy finansowej w formie dokumentu elektronicznego.

.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 214/XXVI/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.xls

tabela Nr 1 i tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 214/XXVI/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.xls

załaczniki Nr 1 i załacznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »