Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2913

Uchwała nr XXII/105/12 Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   8 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 3   ustawy z   13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r. Poz. 391 z   późn.zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Kozienicach, Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Sieciechów, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XXIX/164/06 Rady Gminy Sieciechów z   dnia 28.02.2006 r., w   sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Sieciechów.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w   Sieciechowie.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Stefan   Siek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/105/12    
Rady Gminy w   Sieciechowie    
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

              Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Sieciechów dotyczące:  

1)   Wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

c)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2)   Rodzaju i   minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych urządzeń;  

3)   Częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   Innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)   Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)   Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§   2.  

Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1.   ustawie   - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn.zm),  

2.   nieruchomości   - należy przez to rozumieć, zgodnie z   art. 46 § 1   Kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z   gruntem związane lub część takich budynków;  

3.   właścicielach nieruchomości   - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązki w   zakresie utrzymania czystości i   porządku, przy czym:  

a)   na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych,  

b)   na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i   pozbycia się błota, śniegu i   innych zanieczyszczeń , należą do właścicieli lub zarządców przystanków,  

c)   na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i   porządku, pozbywania się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń uprzątniętych z   chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do zarządcy dróg.  

4.   umowach   - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z   treścią art. 6. ust. 1   ustawy, podpisane z   podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;  

5.   Krajowy Plan Gospodarki Odpadami   (dalej: KPGO)   – należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z   dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz.1183);  

6.   odpadach komunalnych   - należy przez to rozumieć odpady powstające w   gospodarstwach domowych, a   także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych;  

7.   odpadach wielkogabarytowych   - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie   ,   charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;  

8.   odpadach zielonych   - należy przez to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 8b ustawy o   odpadach, tj. jako stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z   pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z   wyjątkiem odpadów pochodzących z   czyszczenia ulic i   placów;  

9.   odpadach opakowaniowych   – rozumie się przez to wszystkie opakowania, w   tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z   ponownego użycia, stanowiące odpady w   rozumieniu przepisów o   odpadach, z   wyjątkiem odpadów powstających w   procesie produkcji opakowań, zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   ustawy o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych;  

10.   odpadach ulegających biodegradacji   – zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  

11.   odpadach budowlano – remontowych   – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów, budów i   rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano –architektonicznej;  

12.   odpadach niebezpiecznych   – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach w   odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a   więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i   syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z   domu;  

13.   nieczystościach ciekłych   – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w   zbiornikach bezodpływowych zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy;  

14.   zbiornikach bezodpływowych   – rozumie się przez to instalacje i   urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w   miejscu ich powstawania zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy;  

15.   stacjach zlewnych   – rozumie się przez to instalacje i   urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z   miejsc gromadzenia, zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy;  

16.   przedsiębiorcy   – podmiot realizujący zadania w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w   zakresie wymienionym art. 7   ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;  

17.   górnych stawkach opłat   – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Sieciechów na podstawie upoważnienia zawartego w   art. 6   ust. 2   ustawy, w   zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,  

18.   stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   – należy przez to rozumieć stawki uchwalone uchwałą Rady Gminy Sieciechów na podstawie upoważnienia zawartego w   art. 6k ust. 1   ustawy,  

19.   punktach selektywnego zbierania   – należy to rozumieć w   znaczeniu art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy, z   tym że punkty takie mogą być stacjonarne i   mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów,  

20.   harmonogramie   - należy przez to rozumieć plan odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych;  

21.   recykling   – należy przez to rozumieć proces przetwarzania substancji lub materiałów zawartych w   odpadach w   celu uzyskania substancji lub materiałów o   przeznaczeniu pierwotnym lub o   innym przeznaczeniu;  

22.   zwierzętach domowych   – należy przez to rozumieć - zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z   człowiekiem w   jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza, a   w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, oraz inne zwierzęta utrzymywane w   celach nie hodowlanych;  

23.   zwierzętach gospodarskich   – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w   celach hodowlanych i   produkcyjnych a   w szczególności: konie, bydło, trzoda chlewna, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, pszczoły, oraz inne zwierzęta w   rozumieniu ustawy o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

24.   zwierzętach bezdomnych   - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby pod której opieką pozostawały,  

25.   Sezon letni     obejmuje okres od 1   kwietnia do 30 września,  

26.   Sezon zimowy     obejmuje okres 1   października do 31 marca.  

§   3.  

Regulamin obowiązuje:  

  wszystkich właścicieli, współwłaścicieli, oraz innych posiadających tytuł do użytkowania nieruchomości z   terenu gminy Sieciechów,  

  jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,  

  wykonawców robót budowlanych na terenie budowy,  

  użytkowników lokali, nieruchomości, hoteli, obiektów turystycznych oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych,  

  organizatorów imprez o   charakterze publicznym,  

  przedsiębiorców świadczących usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych i   opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na nieruchomościach i   na terenach służących do użytku publicznego.  

§   4.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i   porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego poprzez:  

1.   Wyposażenie nieruchomości w   opisane w   niniejszym Regulaminie, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym;  

2.   Selektywne zbieranie i   przekazywania przedsiębiorcy następujących rodzajów odpadów:  

a)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt   2-10,  

b)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

c)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

d)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

e)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

f)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

g)   zużytych opon,  

h)   odpadów zielonych,  

i)   papieru i   tektury,  

j)   szkła bezbarwnego,  

k)   szkła kolorowego,  

l)   tworzywa sztucznego,  

m)   odpadów wielomateriałowych,  

n)   metali;  

3.   Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do urządzeń (pojemniki o   wielkości i   liczbie uzależnionej od ilości mieszkańców na danej nieruchomości w   sposób opisany w   niniejszym Regulaminie;  

4.   Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem;  

5.   Przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w   terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji, a   w przypadku braku możliwości przyłączenia do kanalizacji - wyposażenie nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w   odrębnych przepisach lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych;  

6.   Uprzątanie, zgodnie z   wymogami ustawy z   dnia 20 stycznia 2005 o   recyklingu pojazdów .(Dz. U. z   2005 r. Nr 25, poz. 202 z   późn. zm.) wycofanych z   eksploatacji, z   terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;  

7.   Niezwłoczne usuwanie śniegu i   lodu oraz błota i   zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości;  

8.   Bezzwłoczne usunięcie śniegu, sopli lodu i   nawisów śniegu z   dachów budynków, stanowiących zagrożenie dla przechodniów;  

9.   Oznaczenie nieruchomości, przez umieszczenie w   widocznym z   ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbania o   ich estetyczny czytelny wygląd;  

10.   Dbanie o   ład i   estetykę na terenie nieruchomości;  

11.   Usuwanie (wykaszanie) na terenie nieruchomości chwastów i   innych uciążliwych dla otoczenia roślin.  

12.   Utrzymanie zieleńców, skwerów na terenie nieruchomości w   należytym porządku;  

13.   Usuwanie drzew lub ich części oraz krzewów na terenie nieruchomości, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego- po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Sieciechów;  

14.   Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w   stanie wolnym od zachwaszczenia;  

15.   Utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach w   stanie drożności;  

16.   Likwidację źródeł nieprzyjemnych odorów, much i   innych tego typu uciążliwości na terenie nieruchomości.  

17.   Niezwłoczne usuwanie z   terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i   resztek materiałów budowlanych, powstałych w   wyniku remontu i   modernizacji lokali i   budynków.  

18.   Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych.  

19.   Stosowanie oraz gromadzenie obornika i   płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w   miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z   dnia 10 lipca 2007 r. o   nawozach i   nawożeniu (Dz. U. z   2007 r. Nr 147, poz. 1033 z   późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i   uszczelnionym w   zbiornikach na odchody o   pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;  

20.   Postępowanie z   odpadami innymi niżkomunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w   wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z   zasadami przewidzianymi w   ustawie z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (Dz.U. z   2010 r.Nr 185,poz.1243 z   późn. zm.);  

21.   Likwidacja na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i   innych, powstałych w   obrębie nieruchomości, w   przypadku gdy sprawca tworzenia ich nie jest znany. Poprzez likwidację rozumie się zebranie, transport i   unieszkodliwienie lub wykorzystanie porzuconych odpadów, zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami;  

22.   przestrzeganie wymogów obowiązujących przy pracach z   wyrobami azbestowymi;  

§   5.  

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i   porządku, na terenie gminy Sieciechów zabrania się:  

1.   Wrzucania do pojemników, worków lub kontenerów na odpady selekcjonowane, innych odpadów, które nie spełniają wymagań przeznaczenia danych pojemników lub kontenerów do zbiórki określonego rodzaju odpadów;  

2.   Gromadzenia w   pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, odpadów roślinnych, odpadów z   remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych, a   także innych odpadów wytworzonych w   związku z   działalnością gospodarczą;  

3.   Wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z   gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i   usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;  

4.   Tworzenia dzikich „wysypisk”- tj. gromadzenia odpadów w   miejscach do tego nie przeznaczonych;  

5.   Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w   instalacjach grzewczych budynków, a   także w   pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z   drewna (trociny, wióry ,ścinki, kora) oraz papieru, tektury, nie zawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp., jeśli nie jest to sprzeczne z   zasadami współżycia społecznego;  

6.   Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, targowicy urządzeń do zbierania odpadów, tablic informacyjnych, wiat, przystanków, roślinności itp.;  

7.   Umieszczania na pniach drzew oraz w   ich koronie afiszy, reklam, ogłoszeń itp.;  

8.   Odprowadzania ścieków do gruntu oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie;  

9.   Wprowadzania do zbiorników bezodpływowych i   kanalizacji sanitarnej ścieków o   innych parametrach niż komunalne, a   w szczególności odcieków z   gnojowników, kompostowni, silosów, gnojowicy, olejów i   substancji ropopochodnych itp.  

10.   Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;  

11.   Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i   uprawiania sportu;  

23.   Wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i   wód opadowych.  

12.   Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych;  

13.   Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w   sposób niezgodny z   przepisami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.).  

§   6.  

              W celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego, mieszkańcy gminy oraz inne osoby przebywające na terenie gminy zobowiązani są do korzystania z   koszy ulicznych lub w   przypadku ich braku zabierania odpadów ze sobą.  

§   7.  

              Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty publiczne mają, obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników na odpady. Obowiązek ten dotyczy również zarządzającego drogą publiczną w   rozumieniu przepisów z   dnia 20 czerwca 1997r prawo o   ruchu drogowym (Dz. U. z   2005r Nr 108 poz. 908 z   późn. zm.)  

§   8.  

              Mycie pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych na terenie nieruchomości można przeprowadzać pod warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z   mycia bezpośrednio do ziemi lub do zbiorników wodnych..  

§   9.  

              Doraźne naprawy i   regulacje samochodów i   maszyn rolniczych mogą odbywać się w   miejscach do tego przeznaczonych i   nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby i   wód.  

Rozdział 3.
Zasady selektywnego zbierania i   odbierania odpadów  

§   10.  

              Ustala się następujące zasady w   zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów:  

1.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć w   dostateczną ilość urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych.  

2.   Urządzenia (pojemniki, worki) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właścicielom nieruchomości dostarcza przedsiębiorca.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów .  

4.   Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu „u źródła” wytwarzanych odpadów w   chwili ich powstania na grupy:  

a)   papier i   tektura  

b)   odpady opakowaniowe ze szkła  

c)   tworzywa sztuczne  

d)   metale  

e)   opakowania wielomateriałowe  

f)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym zielone  

5.   Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z   miejsc wcześniej uzgodnionych z   przedsiębiorcą zgodnie z   dostarczonym harmonogramem.  

6.   Selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a   także odpadów zielonych z   ogrodów i   parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;  

7.   Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być kompostowane we własnym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

8.   Dopuszcza się spalanie suchych odpadów roślinnych, w   sposób nie powodujący zagrożenia pożarowego i   uciążliwości dla otoczenia.  

9.   Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i   inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.  

10.   Z odpadów opakowaniowych posiadających nakrętki, należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.  

11.   Opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść przed złożeniem do worka.  

12.   Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w   gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i   chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i   rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w   gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.  

13.   Odpady z   grupy wymienionej w   ust.12 należy gromadzić, a   także przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę, w   taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.  

14.   Dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów: przeterminowane leki i   chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe, zużyte opony – powstałych w   gospodarstwie domowym - do punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Sieciechów.  

15.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady.  

16.   Przedsiębiorca ma obowiązek w   ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe, które powstały w   wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą.  

17.   Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy zniszczonych dróg o   nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z   właścicielem lub zarządcą drogi.  

Rozdział 4.
Rodzaje i   minimalne pojemności urządzeńprzeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   11.  

1.   Pojemniki na odpady muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w   sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;  

2.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u   przedsiębiorcy pojemniki i   worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

3.   Dopuszcza się do stosowania przez właścicieli nieruchomości następujące urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych:  

a)   pojemniki i   kontenery przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne o   pojemnościach od 120 litrów do 1100 litrów,  

b)   pojemniki KP 5, KP 7, KP 10 o   pojemności od 5   do 10 m³,  

c)   pojemniki z   tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w   stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o   pojemności od 1,5 m³ do 3   m³,  

d)   worki foliowe o   pojemności od 60 do 120 litrów,  

e)   kosze uliczne o   pojemności 20 do 70 litrów;  

4.   Odpady komunalne należy gromadzić w   workach, pojemnikach lub kontenerach o   nominalnej pojemności, uwzględniając następujące normy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru;  

1)   dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości:  

a)   niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych ) - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość,  

b)   segregowane odpady komunalne 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o   pojemności 60 litrów na nieruchomość,  

2)   dla budynków letniskowych i   rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na nieruchomości;  

a)   niesegregowanych odpadów komunalnych(zmieszanych ) - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość,  

b)   segregowane odpady komunalne 40 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o   pojemności 60 litrów na nieruchomość,  

3)   dla szkół wszelkiego typu – 3   litry na każdego ucznia, i   pracownika;  

4)   dla żłobków i   przedszkoli – 3   litry na każde dziecko i   pracownika;  

5)   dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów na lokal;  

6)   dla punktów handlowych poza lokalem - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów na każdy punkt;  

7)   dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;  

8)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;  

9)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych – pojemnik o   pojemności 120 litrów na każdych dziesięciu pracowników;  

10)   w przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych , dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na  

odpady;  

5.   Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zamawia u   przedsiębiorcy ustawienie dodatkowych pojemników . Liczba pojemników i   częstotliwość odbierania odpadów z   nieruchomości powinna zapewnić ich nie przepełnianie i   oraz utrzymywanie czystości i   porządku wokół pojemników.  

§   12.  

              Określa się rodzaje i   pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości;  

1.   Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów (worki lub pojemniki) winny posiadać pojemność od 60 litrów do 120 litrów oraz winny być oznaczone odpowiednimi kolorami w   stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:  

1)   z przeznaczeniem na makulaturę i   tekstylia,  

2)   na szkło i   opakowania szklane,  

3)   z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,  

4)   na odpady ulegające biodegradacji, w   tym zielone,  

5)   na opakowania wielomateriałowe.  

2.   Przeterminowane leki należy umieszczać w   przeznaczonych do tego celu i   specjalne oznakowanych pojemnikach znajdujących się w   aptece na terenie gminy lub przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

3.   Zużyte baterie i   akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i   przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w   szkołach i   innych jednostkach organizacyjnych gminy.  

4.   Odpady budowlane należy gromadzić w   pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie.  

5.   Do gromadzenia odpadów komunalnych w   rejonach intensywnego ruchu pieszych oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne o   pojemności od 20 do 75 litrów.  

6.   Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a   jeśli jej nie ma , to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

7.   Za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość wokół miejsc ich usytuowania, jak teżterenu przystanku odpowiadają zarządcy przystanków.  

§   13.  

1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w   stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i   wewnątrz.  

2.   Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.  

3.   Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.  

4.   Pojemniki na odpady winny być okresowo dezynfekowane ( co najmniej dwa razy w   roku).  

5.   Zanieczyszczenia powstające w   wyniku załadunku i   transportu odpadów komunalnych pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć.  

Rozdział 5.
Częstotliwośći sposób pozbywania sięodpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   14.  

1.   Stałe odpady komunalne gromadzone selektywnie lub zmieszane odpady komunalne muszą być usuwane z   terenu nieruchomości systematycznie według harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Sieciechów.  

2.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani w   ustalony zgodnie z   harmonogramem dzień wywozu wystawić pojemnik zawierający odpady przed ogrodzenie posesji lub do najbliższego miejsca, do którego może dojechać pojazd odbierający odpady.  

3.   Pojemnik na odpady komunalne należy ustawić w   miejscach łatwo dostępnych tak dla użytkowników jak i   dla pracowników firmy zajmującej się wywozem odpadów, w   miarę możliwości na równej utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i   błota.  

4.   Odpady wielkogabarytowe i   odpady z   remontów winny być oddawane do wyznaczanych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów wyznaczonego przez Gminę Sieciechów lub wystawiane do odbioru dwa razy w   roku w   terminie wyznaczonym w   harmonogramie (przed sezonem letnim i   przed sezonem zimowym).  

5.   Odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, baterie i   akumulatory winny być dostarczane do specjalnie do tego celu przygotowanych pojemników usytuowanych w   Punkcie Selektywnego Zbierania lub wystawiane do odbioru dwa razy w   roku w   terminie wyznaczonym w   harmonogramie (przed sezonem letnim i   przed sezonem zimowym).  

6.   Kosze uliczne opróżniane są w   miarę potrzeb, nie rzadziej niżraz w   miesiącu.  

§   15.  

              Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne (obiekty służące do użytku publicznego, właściciele nieruchomości na, której prowadzona jest działalność gospodarcza) mają obowiązek utrzymania czystości i   porządku na tych terenach i   obiektach w   szczególności poprzez:  

1)   zawarcie umowy na odbiór odpadów z   przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem jest odbiór odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, przedsiębiorców których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej urzędu Gminy Sieciechów,  

2)   ustawienie na tych nieruchomościach odpowiedniej ilości pojemników , koszy na śmieci uwzględniając normatywne pojemności określone w   § 11 oraz systematyczne ich opróżnianie w   sposób niedopuszczający do przepełnienia,  

3)   skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w   wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej,  

4)   selektywne gromadzenie odpadów,  

5)   systematycznego usuwania błota, lodu, śniegu i   innych nieczystości z   dojazdów i   dojść do nieruchomości i   obiektów zlokalizowanych na jej terenie.  

§   16.  

              Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci maja obowiązek  

utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w   należytej czystości i  

estetyce oraz we właściwym stanie technicznym.  

§   17.  

              Organizator imprezy o   charakterze masowym jest zobowiązany do:  

1)   zawarcia z   przedsiębiorcą umowy na odbiór odpadów;  

2)   zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości szalet oraz pojemników na odpady,  

3)   utrzymania czystości i   porządku podczas imprezy;  

4)   oczyszczenia i   sprzątnięcia terenu przyległego, jeżeli można ustalić jednoznacznie, że zanieczyszczenia powstały w   związku z   tą imprezą;  

5)   pozbycia się zgromadzonych odpadów w   sposób zgodny z   przepisami ustawy, opróżnienie i   uprzątnięcie szaletów.  

§   18.  

1.   Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie poprzez wybudowanie oczyszczalni przydomowej lub czasowo gromadzić nieczystości ciekłe w   zbiornikach bezodpływowych posiadające nieprzepuszczalne dno i   ściany, spełniających wymagania określone w   przepisach odrębnych.  

2.   Wielkość zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w   taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niżraz w   tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia zbiornika nieczystościami ciekłymi i   wylewania się ich na powierzchnię gruntu. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców na danej nieruchomości. Określając wielkość i   przepustowość tych urządzeń należy przyjąć zużycie wody w   następujących ilościach:  

a)   mieszkańcy -3,0 m³/osobę/miesiąc  

b)   sklepy spożywcze - 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc  

c)   pozostałe sklepy - 0,9 m/³zatrudnionego/miesiąc  

d)   kawiarnie - 0,8 m ³/miejsce/miesiąc  

e)   apteki – 3,0m³/zatrudnionego/miesiąc  

f)   przychodnie lekarskie - 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc  

g)   zakłady fryzjerskie i   kosmetyczne - 4,5 m³/ zatrudnionego/miesiąc  

h)   pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³ /zatrudnionego/miesiąc  

i)   bary, restauracje , jadłodajnie - 3,0 m³/miejsce/miesiąc  

j)   zakłady produkcyjne :  

  bez natrysków – 0,45m³/zatrudnionego/miesiąc  

  z natryskami - 1,5 m 3 /zatrudnionego/miesiąc.  

3.   W przypadkach nie wymienionych przyjmuje się normy zapisane w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 14 stycznia 2002 r. w   sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z   dnia 31 stycznia 2002 r.).  

§   19.  

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

2.   Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i   ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.  

3.   Częstotliwość opróżniania z   osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z   ich instrukcji eksploatacji.  

4.   Oczyszczalnie przydomowe lub szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w   celu ich opróżnienia.  

5.   Opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i   transportem nieczystości ciekłych mogą zajmować się wyłącznie podmioty uprawnione.  

6.   Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w   Uchwale w   sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   20.  

1.   Gmina podejmie działania mające na celu:  

a)   zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w   zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

b)   promocję minimalizacji powstawania odpadów i   ich preselekcji w   gospodarstwach domowych,  

c)   upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

d)   objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

2.   Odpady będą zagospodarowywane   w ramach regionu radomskiego, przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w   Radomiu -   Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z   o.o. w   Radomiu   ,   ul. Witosa 76.  

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronęprzed zagrożeniem lub uciążliwościądla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   21.  

1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

2.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w   szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  

3.   Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.  

§   22.  

              Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1.   w odniesieniu do psów:  

1)   uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z   treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 28 kwietnia 2003 roku w   sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr   77,   poz. 687).  

2)   opłacanie podatku od posiadania psów, jeśli Rada Gminy ustaliła jego wysokość.  

3)   systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z   art. 56 ust. 2   ustawy z   dnia 11marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z   2008 r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm), która nakłada obowiązek szczepienia psów w   wieku powyżej trzech miesięcy i   okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o   przeprowadzonym szczepieniu,  

4)   na teren użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i   w kagańcu,  

5)   zwolnienie zwierząt domowych z   uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i   specjalnie oznakowanych, w   sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;  

2.   w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

1)   stały i   skuteczny dozór,  

2)   nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów-przewodników,  

3)   właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i   zanieczyszczeń z   terenów i   pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak: place, ulice, chodniki, parkingi, zieleńce, piaskownice i   inne,  

4)   utrzymywanie zwierząt w   sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w   sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.  

5)   Posiadacze zwierząt o   objawach wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić służby weterynaryjne.  

§   23.  

1.   Zwierzęta pozostawione bez opieki będą uznawane za bezpańskie i   podlegać będą wyłapaniu i   umieszczeniu w   schronisku dla bezdomnych zwierząt.  

2.   W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostało schwytane w   trakcie akcji wyłapywania bezpańskich psów, koszty jego pobytu w   schronisku i   wymaganych zabiegów weterynaryjnych ponosić będzie jego posiadacz.  

3.   Wyłapane i   umieszczone w   schronisku zwierzęta będą przekazane ich właścicielom po uiszczeniu wszelkich opłat, łącznie z   opłatami karnymi i   sankcyjnymi.  

4.   Psy zabłąkane i   inne zwierzęta przetrzymywane w   przygodnym domostwie przez okres jednego tygodnia będą uznawane za zwierzęta z   tego gospodarstwa.  

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   24.  

1.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

2.   Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, ogrody działkowe.  

3.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:  

1)   posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z   2003 r. Nr 207, poz. 2016 z   późn. zm.),  

2)   wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w   tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

§   25.  

              Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a   ponadto:  

1.   Przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

2.   Gromadzić i   usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i   gnojówką, w   sposób przewidziany dla ścieków.  

3.   Składować obornik w   odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości.  

4.   Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w   których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną i   jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego.  

5.   Pszczoły trzymać w   ulach, ustawionych w   odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

§   26.  

1.   Padłe zwierzęta muszą być niezwłocznie usunięte z   nieruchomości i   przekazane do punktu gromadzenia zwłok zwierzęcych lub zakładu utylizacji z   zachowaniem należytych wymogów sanitarnych.  

2.   Usunięcie padłych zwierząt należy do właściciela, a   w przypadku braku właściciela do obowiązków gminy.  

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   27.  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w   roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w   odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w   miarę potrzeby.  

2.   Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Sieciechów w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.  

3.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy Sieciechów w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

4.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe  

§   28.  

1.   Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Sieciechów.  

2.   Upoważnieni przez Wójta Gminy Sieciechów pracownicy oraz jednostki do kontroli na mocy odrębnych przepisów są uprawnieni do wykonywania czynności w   zakresie stosowania Regulaminu.  

§   29.  

              Kto nie wykonuje obowiązków określonych w   Regulaminie podlega karze grzywny na podstawie art.10 pkt 2a ustawy z   dnia 13 września 1996r o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   30.  

              Orzekanie o   sankcjach karnych za naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu następuje w   trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe