Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6718

Uchwała nr 683/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 r. o kwotę 526.895,- zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.777.610,- zł;

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.304.505,- zł.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2010 r. o kwotę 526.895,- zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.850,- zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 204.379,- zł, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o 95.181,- zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 109.198,- zł;

b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 17.500,- zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 336.720,- zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 76.991,- zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 564.745,- zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne zmniejsza się o 569.645,- zł,

b) wydatki związane z wniesieniem wkładu do spółki prawa handlowego zwiększa się o 4.900,- zł

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan przychodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010” zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Góra Kalwaria na 2010 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2010 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 76.684.866,- zł;

2. wydatki budżetu gminy 84.572.046,- zł;

3. deficyt budżetu gminy 7.887.180,- zł;

4. przychody budżetu gminy 10.811.189,- zł;

w tym:

a) wolne środki w kwocie 5.045.189-zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 2.121.180,-zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w kwocie 2.924.009,- zł;

b) planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 5.766.000,- zł przeznaczona na pokrycie deficytu,

5. rozchody budżetu gminy 2.924.009,- zł,

w tym:

a) spłaty kredytów i pożyczek 2.674.009,- zł;

b) wykup obligacji samorządowych 250.000,- zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Szeląg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie Nr 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 683/LIV/2010
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie Nr 7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe