| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/291/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Mogielnica na 2014rok

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 11a, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz. 856) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu oraz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Rada Miejska w Mogielnicy  uchwala “ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na rok 2014. Rozdział I                                                         Postanowienia ogólne.

§ 1. Określa się i przyjmuje do realizacji “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zwany dalej Programem

§ 2. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w szczególności psów i kotów poprzez:

a) odławianie bezdomnych zwierząt

b) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

c) ograniczanie niekontrolowanego rozrodu zwierząt bezdomnych

d) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach dla zwierząt

e) opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez ich dokarmianie w miejscach ich przebywania

f) usypianie ślepych miotów

g) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

2. Do realizacji zadań  wyszczególnionych w punkcie 1a gmina wyłoni  zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyspecjalizowaną firmę , która czynności wykona zgodnie z § 4 i § 5 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Do realizacji zadań  wyszczególnionych w punkcie 1b,1c,1d,1f, gmina zawrze umowę z Fundacją “Ostatnia szansa z siedzibą w Warszawie ul. Jana Blatona 3/141 prowadzącą schronisko dla zwierząt w Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej

§ 3. Realizację zadań dotyczących  przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą w ramach współpracy:

1. Referat Gospodarki, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

2. Straż Miejska

3. Placówki oświatowe na terenie gminy

4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt                                                                       Rozdział II                                           Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt nastąpi poprzez:

1. systematyczne  odławianie bezdomnych zwierząt na podstawie zgłoszeń od mieszkańców gminy, które przyjmuje Referat Gospodarki, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

2. informowanie  mieszkańców gminy o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach zwierząt.

3. sterylizację lub kastrację zwierząt wolno  żyjących oraz  usypianie ślepych  miotów zgodnie z umową zawartą ze schroniskiem wymienionym w § 2 ust. 3.                                                                       Rozdział III                                           Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

§ 5. Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi wykonuje referat Gospodarki, Nieruchomości i Ochrony Środowiska poprzez:

1. podejmowanie  interwencji w sprawie zwierząt wolno żyjących

2. zakup i rozmieszczanie karmy w miejscach przebywania zwierząt bezdomnych

3. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

4. współpracę z organizacjami społecznymi, których zadaniem statutowym jest ochrona zwierząt.

§ 6. W przypadku stwierdzenia zaniedbywania zwierząt gospodarskich przez właściciela zgodnie z art. 7, ust. 1 burmistrz na podstawie decyzji przekazuje  zwierzęta do wytypowanego gospodarstwa. Wybór takiego gospodarstwa nastąpi w drodze konkursu ofert.                                                                       Rozdział IV                                                         Postanowienia końcowe

§ 7. Na realizację postanowień  zawartych w Programie zabezpieczono środki w wysokości 18.000zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »