| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm,) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2012 rok zmniejszyć o kwotę 244 760,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 308 055,46 zł. Dochody po zmianach wynoszą 15 158 357,08 zł., w tym:

1) dochody bieżące po zmianach 14 726 830,62 zł.;

2) dochody majątkowe po zmianach 431 526,46 zł.;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zmniejszyć o kwotę 54 111,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 117 406,46 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 15 051 108,32 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 14 522 512,32 zł.;

2) wydatki majątkowe 528 596,00 zł.;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVIII/140/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok I. Dochody Zmniejszenia – 244 760,00 zł. Zwiększenia - 308 055,46 zł. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono dochody uzyskane z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 6 000 zł. oraz wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 240 616,46 zł. stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin, w dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadzono dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 7 561 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzono dochody w kwocie 53 878 zł. z tytułu uzyskanej części oświatowej subwencji, zgodnie z pismem ST5/4822/14g/BKU/12, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody z planowanej sprzedaży działek o kwotę 123 100 zł. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin” o kwotę 121 660 zł. II. Wydatki Zmniejszenia – 54 111,00 zł. Zwiększenia – 117 406,46 zł. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 200 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do faktycznych kosztów, w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 10 100 zł. na modernizację drogi gminnej w miejscowości Kondrajec do wysokości poniesionych kosztów, w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 461 zł, w działach 757 Obsługa długu, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków dokonano w związku z uzyskaniem dochodów oraz w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia dotacji dla GOK w Sochocinie w kwocie 10 000 zł na zakup instrumentów dla sekcji orkiestry dętej oraz zwiększenia dotacji w wysokości 16 000 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, zgodnie ze złożonym w tej sprawie pismem.

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

zal3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

zal4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

zal5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/140/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

sesja grudzień IWEST

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »