| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Sochocin

z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 16 253 201,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 15 725 998,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 527 203,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 16 079 177,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 14 770 243,86 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 308 933,14 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 174 024,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 125 000,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 49 024,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 174 024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 174 024,00 zł’

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 527 203,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 64 800,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 35 200,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 284 838,64zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 284 838,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 527 203,00 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych objętych załącznikiem nr 14 w ramach działu obejmujących przeniesienia środków zaplanowanych na istniejące inwestycje o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji istniejących.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady


Stanisław Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

12


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

13


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »