| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Czarnia

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie8 378 279,00 , z tego :

a) bieżące w kwocie8 376 878,00 zł,

b) majątkowe w kwocie1 401,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 1, 1.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 1a,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie11 018 729,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie7 946 805,47 zł.

b) majątkowe w kwocie3 071 923,53 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 2 i nr 2a . 2.2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 2b,

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 640 450,00 zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi:

a) z wolnych środków w kwocie 348 298,39 zł.,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 292 151,61 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały
załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 20 000,00 na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w granicach działu wydatków budżetu.

4. Do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie
wydatków jednostki, z wyłączaniem przeniesień między działami.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kurzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2_b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/72/15
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »