| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.179.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki dotyczące:

1) wyposażenia technicznego:

a) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi:

- spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,

- oznakowanymi w sposób trwały, widoczny i czytelny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby i numeru telefonu przedsiębiorcy,

- zapewniającymi odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób przy świadczeniu usługi,

- wyposażonymi w sprzęt umożliwiający sprzątnięcie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku ich zanieczyszczenia podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych,

b) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do dysponowania bazą transportową:

- zlokalizowaną na terenie utwardzonym zapewniającym ochronę przez zanieczyszczeniem wód lub gleby oraz zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający wstęp osób nieupoważnionych,

- zlokalizowaną w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,

- wyposażoną w miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych,

- posiadającą zaplecze przystosowane do obsługi technicznej pojazdów asenizacyjnych, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług,

- wyposażoną w sprzęt umożliwiający jej utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym,

- zapewniającą mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnym, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, w przypadku nie zapewnienia świadczenia tych usług przez inny wyspecjalizowany podmiot;

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przeprowadzać zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami przez wykwalifikowany personel, w szczególności polegające na:

- systematycznym myciu i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe,

- oczyszczaniu i odkażaniu miejsc, w których rozlano nieczystości ciekłe podczas świadczenia usług,

b) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący:

- zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców,

- zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także powierzchni dróg na trasach przejazdów;

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnej spełniającej wymagania określone przepisami prawa;

b) ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej możliwie jak najbliżej położonej od opróżnianych zbiorników bezodpływowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/335/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 105, poz. 2018).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »