| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.166.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia, z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa, tj. art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Suchożebry przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynęła Uchwała Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. W załączonym do ww. uchwały piśmie nr GOR.0004.20.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. Wójt Gminy poinformował, iż uchwała nie została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przeoczenie.

Uchwała ta została poddana badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 30 czerwca 2015 r. O terminie badania ww. uchwały Gmina Suchożebry została powiadomiona.

W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje:

Jako podstawę prawną podjęcia badanej uchwały Rada Gminy Suchożebry wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 164 ust. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

Badaną uchwałą Organ stanowiący Gminy ustalił zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.

Jak ustaliło Kolegium w toku postępowania nadzorczego projekt badanej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa którzy uwag do badanej uchwały nie wnieśli.

W toku dalszego badania ww. uchwały Kolegium stwierdziło, iż:

- w § 2 ust. 4 Rada Gminy określiła, iż kwota dotacji w danym roku budżetowym może być przyznana w wysokości:

1) do 75% kosztów zadania w przypadku, gdy spółka woda w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje ściągalność składek członkowskich powyżej 75% wartości uchwalonej w budżecie spółki wodnej,

2) do 50% kosztów zadania w przypadku, gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje ściągalność składek członkowskich w przedziale 50%-75% wartości uchwalonej w budżecie spółki wodnej,

- w § 2 ust. 5 zapisano, że Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może być przyznana do wysokości nie przekraczającej 50% kosztów zadania,

- w § 10 zapisano, iż Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami Prawa wodnego spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji (art. 164 ust. 5a). Pomoc ta polega na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 164 ust. 5b). Natomiast zasady udzielania tej dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 5c).

W opinii Kolegium, Rada Gminy dokonując przytoczonych zapisów w § 2 ust. 4 i 5 badanej uchwały nie określiła jednoznacznie zasad udzielania dotacji celowej, czym naruszyła art. 164 ust. 5c cyt. ustawy Prawo wodne. Organ stanowiący Gminy, dysponując kompetencją do określania zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, powinien w uchwale określić wysokość przedmiotowej dotacji w taki sposób (np. wskazać określony procent poniesionych wydatków lub wartość kwotową dotacji), aby beneficjent, nie miał wątpliwości o jaką wielkość dotacji może się ubiegać. Kolegium zauważa, iż treść naruszonego przepisu prawa w dacie podjęcia badanej uchwały jak i w dacie orzekania jest tożsama.

Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) badana uchwała winna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »