| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Głubczyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), oraz art.13 ust.1 pkt.1, art. 13 b ust. 3, 4 i 5, art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23.poz.136, Nr192.poz.1381; z 2008r. Nr 54., poz.326, Nr 218., poz.1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; 2011 r. Nr 5, poz. 13),

Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie miasta Głubczyce ustala się strefę płatnego parkowania zwaną dalej "strefą płatnego parkowania", w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, zwanych w dalszej części uchwały "pojazdami", na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych.

§ 2. Obszar strefy płatnego parkowania, o której mowa w § 1 obejmuje następujące ulice :

a) Kościuszki (od ulicy Kochanowskiego do ulicy Gdańskiej)

b) Gdańska wraz z placem przy ul. Koszarowej

c) Plac przy 1-go Maja

d) Niepodległości (od ulicy Sobieskiego do ulicy Kochanowskiego)

e) Rynek

§ 3. Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobierane będą w następujących dniach i godzinach:

1) w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8oo do godz. 18oo,

2) w soboty w godzinach od 8oo do godz. 14oo. .

§ 4. Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania wynosi:

1. za pierwsze rozpoczęte 30 min. parkowania - 0,50 zł,

2. za pierwszą godzinę parkowania i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania- 1,00 zł,

3. opłata całodzienna 6,00 zł.

§ 5. Wprowadza się następujące rodzaje opłat abonamentowych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania:

1. opłatę abonamentową ogólnodostępną - upoważniającą do parkowania przez całą dobę przez wszystkie dni robocze i soboty pojazdu, w wysokości:

a) miesięczną - 50,00 zł,

b) półroczną - 150,00 zł,

c) roczną - 250,00 zł,

2. opłatę abonamentową specjalną - upoważniającą do parkowania przez całą dobę przez wszystkie dni robocze i soboty wyłącznie jednego pojazdu, mieszkańcą strefy płatnego parkowania oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą i pracownikom instytucji i firm w strefie płatnego parkowania, w wysokości:

a) kwartalną - 40,00 zł

a) półroczną - 75,00 zł,

b) roczną - 140,00 zł,

§ 6. 1. W strefie płatnego parkowania wprowadza się zerowe stawki opłat za parkowanie, które przysługują następującym użytkownikom dróg:

1) kierowcom oznakowanych pojazdów służb miejskich technicznych podczas wykonywania czynności służbowych.

2) funkcjonariuszom Straży Miejskiej poruszających się oznakowanymi pojazdami,

3) kierowcom pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych w miejscach wyznaczonych dla pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej,

2. Od opłat parkingowych zwalnia się pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2007 roku, Nr 19 , poz . 115 z późn. zm) tj. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego , Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu , Służby Kontrwywiadu Wojskowego , Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych, zarządów dróg, Sił Zbrojnych, wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej a także pojazdy właścicieli punktów handlowych znajdujących się w obrębie wyznaczonych miejsc parkingowych na czas dostawy towarów .

3. Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłat za parkowanie dla użytkowników dróg wymienionych w ust. 1 pkt. 3, jest posiadanie aktualnej karty parkingowej

§ 7. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobierane są poprzez:

1) sprzedaż biletów, na których przy rozpoczęciu parkowania zostanie jednoznacznie określony czas parkowania,

2) wykupienie określonych kart parkingowych w siedzibie administratora obsługującego strefę płatnego parkowania, o których mowa w § 5 uchwały.

2. Opłatę za parkowanie należy uiścić bezzwłocznie, bez wezwania, w czasie nie dłuższym niż 5 minut licząc od chwili zajęcia miejsca parkingowego. Dowód dokonania opłaty parkingowej: bilet parkingowy lub kartę parkingową, należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie. W przypadku niezachowania tego warunku wszelkie wątpliwości będą interpretowane jako nieopłacone parkowanie.

3. W przypadku nabycia przez posiadacza pojazdu, korzystającego ze strefy płatnego parkowania, tytułu prawnego do innego pojazdu i jednocześnie utraty przez niego tytułu prawnego do pojazdu, na który został wcześniej przez niego wykupiony abonament, abonament dotychczasowy zachowuje ważność. W takim przypadku posiadacz pojazdu powinien zwrócić administratorowi strefy dotychczasową kartę parkingową i zażądać wydania nowej karty parkingowej na pojazd, do którego obecnie nabył tytuł prawny. Wydanie nowej karty parkingowej nastąpi po uiszczeniu przez posiadacza pojazdu stosownej opłaty administratorowi strefy, pokrywającej koszty wymiany karty parkingowej.

§ 8. 1. Ustala się opłatę dodatkową za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości 50 złotych.

2. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25 złotych w przypadku, gdy opłata ta zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

3. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej doręcza się posiadaczowi pojazdu: osobiście za pokwitowaniem za pośrednictwem pracownika administratora lub poprzez włożenie wezwania za wycieraczkę przedniej szyby pojazdu.

4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera między innymi następujące informacje: datę, miejsce, czas nieopłaconego parkowania i numer rejestracyjny pojazdu oraz pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty dodatkowej.

5. Opłatę dodatkową uiszcza się gotówką w kasie siedziby administratora lub przelewem na rachunek bankowy administratora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w trybie określonym w ust. 3.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w sposób, o którym mowa w ust. 5, ściągnięcie tej należności nastąpi w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Opłaty dodatkowej nie pobiera się, jeżeli posiadacz pojazdu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wykaże administratorowi strefy, że przed wystawieniem wezwania dokonał opłaty parkingowej w postaci zakupu biletu parkingowego, w odpowiednim dniu i godzinie lub okaże administratorowi strefy kartę parkingową uprawniającą do parkowania pojazdu w obrębie strefy, wykupioną przed wystawieniem wezwania.

§ 9. Rada Miejska w Głubczycach upoważnia Burmistrza Głubczyc do :

1. wydania regulaminu strefy płatnego parkowania,

2. okresowego wstrzymania pobierania opłat w całej strefie płatnego parkowania lub jej częściach w następujących sytuacjach:

a) zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających utrzymanie miejsc parkingowych we właściwym stanie technicznym,

b) na okres przebudowy miejsc parkingowych,

c) na okres organizacji imprez w strefie płatnego parkowania,

3. ustalenia lokalizacji parkometrów,

4. ogłoszenia przetargu na obsługę strefy płatnego parkowania i pobór opłat.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Ciechanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »