Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/96/11 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pózn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa za usunięcie pojazdu z drogi

1.

Rower lub motorower

100 zł

2.

Motocykl

200 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

440 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto :

Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa za każdą dobę przechowywania

1.

Rower lub motorower

15 zł

2.

Motocykl

22 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

33 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

65 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 75% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów pojazdu z drogi oraz i jego parkowanie tych pojazdówna parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2011 r. Nr 86, poz.1116).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Liberka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe