Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/98/11 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 5 i w związku z art. 9 ust. 1, pkt 3 lit. a-g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleski:

Lp.

Nazwa zespołu

Szkoły/placówki wchodzące w skład zespołu

I. Szkoły ponadgimnazjalne

1.

Zespół Szkół
ul. Sądowa 2
46-300 Olesno

I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych

2.

Zespół Szkół Zawodowych
im. Józefa Lompy
ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Józefa Lompy
Technikum nr 1 im.Józefa Lompy Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

3.

Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących
im. Mikołaja Kopernika
ul. Powstańców Śl. 4
46-300 Olesno

II Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. I Armii Wojska Polskiego
ul. Sportowa 8
46-320 Praszka

II Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna

5.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich
ul. Kaliska 38
46-320 Praszka

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich

6.

Zespół Szkół
ul. Byczyńska 9
46-310 Gorzów Śl.

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Oleska 7
46-380 Dobrodzień

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Wojska Polskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Technikum dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

II. Szkoły specjalne

1.

Zespół Placówek Edukacyjnych
ul. Piastowska 35
46-380 Dobrodzień

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:
- Szkoła Podstawowa Specjalna

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLV/249/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Liberka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe