| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII.85.2012 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281), art. 211, art. 212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707),Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.78.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2012 rok zwiększa się o kwotę 147 302,00 zł, w zakresie dochodów bieżących, z czego:

1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę 1 139,00 zł , z czego:

a) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 2 139,00 zł;

b) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł;

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegąjące zwrotowi, zwiększa się o kwotę 89 163,00 zł;

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu realizacji zadań związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zwiększa się o kwotę 57 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na 2012 rok zwiększa się w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 164 980,00 zł, z czego:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 2 139,00 zł;

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 721,00 zł;

3) w dziale 852 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 95 124,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, w zakresie dotacji na zadania bieżące, zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł;

b) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 99 624,00 zł;

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 64 555,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 57 000,00 zł;

b) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 7 555,00 zł.

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 2 441,00 zł.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 450,00 zł z zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w Gręboszowie - II etap" na zadanie pn. "Opracowanie koncepcji programowej skanalizowania gminy Domaszowice".

4. Przychody budżetu na 2012 rok zwiększa się w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 17 678,00 zł.

5. Budżet Gminy Domaszowice po uwzględnieniu powyższych zmian wynosi:

1) Dochody ogółem: 12 662 376,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 10 656 059,00 zł;

b) dochody majątkowe: 2 006 317,00 zł.

2) Wydatki ogółem: 12 889 987,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 10 673 737,00 zł;

b) wydatki majątkowe: 2 216 250,00 zł.

3) Przychody ogółem: 3 519 386,00 zł, w tym:

- wolne środki: 17 678,00 zł.

4) Rozchody ogółem: 3 291 775,00 zł.

6. Określony w § 9 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 13 załącznik Nr 10 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.85.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 14 lutego 2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.85.2012
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 14 lutego 2012 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »