| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Łubniany

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zryczałtowaną opłatę będą odbierane następujące ilości odpadów komunalnych z uwzględnieniem częstotliwości odbioru określonych w §3 ust. 1 niniejszej uchwały:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

- ?jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne mokre (zmieszane),

- jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne suche (zebrane selektywnie),

- ?jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone (w przypadku braku przydomowego kompostownika).

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 3 - 5 osób:

- jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne mokre (zmieszane),

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne suche (zebrane selektywnie),

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone (w przypadku braku przydomowego kompostownika).

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 - 10 osób:

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne mokre (zmieszane),

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne suche (zebrane selektywnie),

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone (w przypadku braku przydomowego kompostownika).

4) dla nieruchomości, na których zamieszkuje powyżej 10 osób:

- trzy pojemniki o pojemności 120 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na odpady komunalne mokre (zmieszane),

- trzy pojemniki o pojemności 120 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na odpady komunalne suche (zebrane selektywnie),

- jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone (w przypadku braku przydomowego kompostownika).

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l na rodzinę w zależności od liczby osób składających się na daną rodzinę, z uwzględnieniem norm określonych w punktach: 1, 2 oraz 3 przyjętych dla zabudowy jednorodzinnej.

2. Meble i odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony będą odbierane od właścicieli nieruchomości bez limitu ilości podczas zbiórek prowadzonych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 3. 1. Ustala się, że odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według ustalonego przez przedsiębiorstwo wywozowe harmonogramu, zgodnie z następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne mokre (zmieszane) odbierane są w cyklu dwutygodniowym,

2) odpady komunalne suche (zebrane selektywnie) odbierane są w cyklu miesięcznym,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone odbierane są:

- w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października.

4) meble i odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony odbierane są podczas zbiórek prowadzonych jeden raz na pół roku.

§ 4. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawionego jeden raz na pół roku według ustalonego harmonogramu następujące rodzaje odpadów:

1) zużyte baterie i akumulatory,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) przeterminowane leki,

4) pozostałe odpady niebezpieczne,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,12 m3/pół roku.

2. Zwiększone ilości odpadów będą odbierane za dodatkową opłatą na podstawie zasad określonych w odrębnej uchwale.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »