| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/27/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951, z 2013 r. poz.21 i poz.228) i § 6 ust. 2 pkt g w związku z § 16 ust. 2 pkt 6a Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707 i z 2012r., poz. 995) - Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do Związku Międzygminnego "Czysty Region" przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie - Koźlu lub za pośrednictwem właściwego wójta/burmistrza/prezydenta według miejsca położenia nieruchomości.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) Kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2013 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą (wyłącznie do deklaracji składanej po raz pierwszy),

2) W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, do deklaracji należy załączyć mapę (kopię mapy zasadniczej) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów,

3) W przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo,

4) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

§ 3. Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
w Kędzierzynie-Koźlu nr XXVII/19/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"


Tomasz Wantuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/27/13
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
z dnia 12 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »