reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 14/39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. - Dz.U. poz. 594) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


orzeka nieważność

uchwały nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania w części dotyczącej oświadczeń sytuowanych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały o następującej treści: "Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe" z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Uzasadnienie

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 7 czerwca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXX/258/13 Rady Miejskiej w Grodkowie 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska, powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały zawarła oświadczenia o treści: "Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe."

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej, nie stawił się.


W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje.

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

W odniesieniu do zapisów zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały o treści: "Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe" podnieść należy, iż do wyłącznej właściwości organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami, w ramach której sytuować należy dyspozycję art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Jak wynika z brzmienia przywołanych przepisów, zakres stosunków normowanych przedmiotową uchwałą, mającą status aktu prawa miejscowego, tj. źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły, Rada Gminy może kształtować wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, zatem zawarte w treści przywołanych załączników nr 1 i 2 brzmienie oświadczenia na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.

Należy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, że art. 233 Kodeksu Karnego wiąże odpowiedzialność z zeznaniem składanym w "postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy", tymczasem właściwe czynności w zakresie rozliczenia dotacji nie są czynnościami dokonywanymi "na podstawie ustawy", ale na podstawie przedmiotowej uchwały.

Jakkolwiek, zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do fałszywych oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, przesłanką pozytywną odebrania takiego oświadczenia jest, aby przepis ustawowy dotyczący tego postępowania wyraźnie przewidywał odebranie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr IV KK 459/08).

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a więc reguł technicznych przekazania i rozliczenia dotacji - brak jest prawnych podstaw do określania aktem prawa miejscowego oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, iż zapis zawarty w załącznikach nr 1 i 2, do uchwały w sposób istotny narusza art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Zastępca Prezesa Jan Uksik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama