| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2013

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm./ Starosta nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013 pracowała w następującym składzie :

Starosta Prudnicki jako Przewodniczący Komisji, dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku i trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym: przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku. W pracach Komisji uczestniczyły osoby z głosem doradczym tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku, Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku, Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Prudniku, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Prudniku, przedstawiciele Burmistrzów: Prudnika, Głogówka i Białej, przedstawiciel Wójta Lubrzy, Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Prudniku: Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty i Zdrowia, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r.:

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia.

W dniu 26 lipca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematami posiedzenia były: "Afrykański pomór świń - realne zagrożenie", "Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Prudniku oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku za rok 2012", "Stan bezpieczeństwa placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz basenów kąpielowych", a także informacja w zakresie prywatyzacji Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku. Szczegółowa informacja na temat "Afrykańskiego pomoru świń" została przedstawiona wykorzystując prezentację multimedialną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku oraz Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku. Biorąc pod uwagę przedstawioną informację na posiedzeniu stwierdzono, że afrykański pomór świń stanowi realne zagrożenie. Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Prudniku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku omówili pracę podległych im instytucji. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali pracę ww. służb, inspekcji i straży, jednocześnie podkreślając wysoki poziom realizowanych zadań. Stan bezpieczeństwa placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz basenów kąpielowych został przedstawiony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim, przedstawicieli Burmistrzów i Wójta z terenu powiatu prudnickiego. W związku z trwającym okresem wakacyjnym w referowanych tematach dużą uwagę przywiązano do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zostali zapoznani przez Starostę Prudnickiego oraz Sekretarza Powiatu z aktualnym etapem procesu prywatyzacji Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku.

W dniu 23 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku pod przewodnictwem Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego. Podczas posiedzenia omówione zostały następujące zagadnienia: Informacje na temat zrealizowanych przedsięwzięć w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2013", Procedura postępowania w zakresie eliminacji tworzenia nielegalnych kąpielisk na rzekach w powiecie prudnickim, Procedura postępowania na terenie powiatu prudnickiego, w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt wolnożyjących. Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim oraz przedstawiciele urzędów miejskich i gminnego omówili przeprowadzone działania pn. "Bezpieczne Wakacje 2013". Zrealizowane przez Komendę Powiatową Policji i Komendę Powiatową PSP działania zostały również zaprezentowane w ramach pokazu slajdów. Na posiedzeniu stwierdzono, że przedsięwzięcia i działania podejmowane w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2013" przyczyniły się do znacznej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym okresie. Na podstawie przedstawionych informacji stwierdza się, że wakacje '2013 w powiecie prudnickim były bezpieczne. Tematyka dotycząca procedury postępowania w zakresie eliminacji tworzenia nielegalnych kąpielisk na rzekach w powiecie prudnickim została szczegółowo przedstawiona przez Kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Prudniku. Stwierdza się, że budowanie tam na rzekach przyczynia się do występowania zagrożenia powodziowego stanowiąc realne zagrożenie dla ludności. Członkowie Komisji i Zespołu stwierdzili, że w przedmiotowej kwestii należy prowadzić profilaktykę w celu uświadomienia ludności ze skutkami spowodowanymi budowaniem sztucznych kąpielisk na rzekach. Zasady postępowania na terenie powiatu prudnickiego, w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt wolnożyjących przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku. W trakcie prowadzonej dyskusji podkreślano, że w polskim porządku prawnym nie ma przepisu, który wskazywałby podmiot odpowiedzialny za zwierzęta wolnożyjące. W związku z powyższym, rozwiązaniem w zakresie zdarzeń z udziałem zwierząt wolnożyjących jest współpraca wielu podmiotów, w szczególności samorządów gminnych.

W dniu 30 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego. Tematami posiedzenia były: "Zaopiniowanie budżetu powiatu prudnickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2014", "Przyjęcie projektu "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016", "Przyjęcie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014", "Informacja w zakresie realizacji zadań w 2013 r. wynikających z projektu "Stop! Przemocy" realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Informacja dot. zjawiska przemocy w powiecie prudnickim została szczegółowo przedstawiona przez przedstawiciela Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku. Budżet powiatu prudnickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2014 omówiła Skarbnik Powiatu. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014 oraz projekt "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016" został przedstawiony przez Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali budżet powiatu prudnickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2014 oraz przyjęli "Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014" i projekt "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016".

Inne działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

- opublikowany w 2008 r. w ramach działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Informator Powiatowy "Szukaj Pomocy" dotyczący lokalnej oferty pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy w rodzinie i wykluczenia społecznego dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku (www.powiatprudnicki.pl) został zaktualizowany w lipcu 2013 r.

Uchwalony przez Radę Powiatu w Prudniku w dniu 28 stycznia 2011 r. "Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013" zawiera następujące priorytety:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,

- wzrost bezpieczeństwa w szkole,

- przeciwdziałanie przemocy,

- ograniczanie zjawiska narkomanii i alkoholizmu,

- wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa i ratownictwo,

- poprawa bezpieczeństwa sanitarnego,

- poprawa bezpieczeństwa weterynaryjnego,

- tworzenie sprawnych systemów wsparcia dla osób potrzebujących,

- zabezpieczenie infrastruktury z terenu powiatu.

W ramach priorytetów zostały przyporządkowane zadania do realizacji przez wyznaczone instytucje, zgodnie z kompetencjami.

W 2013 roku w ramach przyjętych priorytetów zawartych w "Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013" zrealizowano następujące zadania:

- w zakresie wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania:

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku realizowała zadania:

• priorytetem podejmowanych działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania jest rzetelna analiza przeprowadzana w oparciu o dostępne materiały policyjne oraz informacje pochodzące od ogółu społeczeństwa. Istotnym czynnikiem kształtującym poczucie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest współpraca Policji z podmiotami pozapolicyjnymi oraz lokalną społecznością, a także współuczestniczenie w tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa. Jednym z czynników mających wpływ na bezpieczeństwo w miejscach publicznych jest funkcjonowanie lokali gastronomicznych i sklepów monopolowych w rejonie których często dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego. Mając powyższe na uwadze w te newralgiczne miejsca w ramach codziennej służby patrolowej kierowani są funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy obejmują wyznaczony rejon służbowy stałą obserwacją, a także dzielnicowi podległego rejonu służbowego, którzy dokonują kontroli pod kątem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

• dzielnicowi w ramach wyznaczonych zadań monitorowali posiadane zezwolenia oraz koncesje na sprzedaż alkoholu. Ponadto czynnie włączyli się w działania na rzecz kampanii edukacyjnej "Pozory mylą, dowód nie",

• na stronie internetowej Komendy umieszczone są zdjęcia i dane kontaktowe do dzielnicowych. Dzielnicowi utrzymywali kontakt z radnymi oraz sołtysami podległych rejonów, ponadto uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, zwłaszcza środowisk wiejskich,

• w ramach pozytywnego kształtowania wizerunku Policji i w celu wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców czynnie włączano się w działania na rzecz ochrony mienia poprzez spotkania z działkowcami na wszystkich kompleksach działkowych w Prudniku. Działkowców uświadamiano o zagrożeniach, sposobach właściwego zabezpieczenia mienia informując w jaki sposób minimalizować zdarzenia związane z kradzieżami i włamaniami do altanek,

• w ramach edukacji społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa, policjanci w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz słuchaczami "Uniwersytetu III wieku" informowali o potencjalnych zagrożeniach i konsekwencjach niewłaściwego zabezpieczenia mienia, omawiali działanie sprawców oszustw metodą "na wnuczka" oraz sposób typowania przez nich ofiar.Udzielali wskazówek jak nie stać się ofiarą przestępstwa, jak zadbać o właściwe zabezpieczenie mienia. W przedmiotowym zakresie wystosowano do parafii pisma o odczytanie apeli o rozwagę i "właściwe zachowanie" przy próbie oszustwa. Ponadto apele zamieszczono w lokalnych mediach tj. "Tygodniku Prudnickim", "Życiu Głogówka" i "Panoramie Bialskiej". Oficer prasowy KPP w Prudniku w powyższej sprawie udzielał wywiadów do lokalnych rozgłośni radiowych tj. Radia Nysa i Radia Opole,

• w ramach akcji profilaktycznej pn. "Bezpieczne wakacje 2013" funkcjonariusze w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z uczestnikami półkolonii oraz spędzającymi czas w rejonie zbiorników wodnych omawiali zasady bezpiecznej kąpieli i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Ponadto przeprowadzali kontrole zbiorników wodnych pod kątem ujawnienia osób kąpiących się w miejscach niedozwolonych;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku prowadziła edukację na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa poprzez następujące działania:

• przeprowadzano na terenie Komendy pokazy i pogadanki na temat pracy strażaka - łącznie 18 spotkań przede wszystkim dla grup dzieci i młodzieży (ok. 600 osób),

• przeprowadzano pokazy i pogadanki na temat pracy strażaka oraz prezentacje sprzętu pożarniczego (np. samochodów gaśniczych) poza terenem Komendy, m. in. podczas: finału WOŚP przy Prudnickim Ośrodku Kultury, szkolenia z ratownictwa medycznego dla pracowników PCPR w Prudniku, Olimpiady Bezpiecznego Przedszkolaka we Wróblinie, Dnia Dziecka i Dnia Sportu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Prudniku, Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Lubrzy, Dni Prudnika, festynu rodzinnego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Prudniku, festynu rodzinnego w Lidlu w Prudniku, pikniku sportowego w Parku Miejskim w Prudniku, VIII Biegu Prymasowskiego w Prudniku. W ramach akcji "Bezpieczne wakacje" przeprowadzono 14 pokazów i szkoleń w miejscowościach: Prudnik, Solec, Dytmarów, Trzebina, Głogówek, Dębina,

• na stronie internetowej Komendy umieszczono porady dot. zagrożeń: czad, śnieg na dachach, owady błonkoskrzydłe, wypalanie traw, burze, huragany, wiatry i nawałnice;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa w szkole:

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku realizowała zadania:

• policjanci przeprowadzali spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną, podczas których omawiano odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne oraz zagrożonych demoralizacją, omawiano występujące lokalne zagrożenia oraz sposoby ich unikania. Z młodszymi przeprowadzano spotkania na temat bezpieczeństwa, lokalnych zagrożeń oraz metod i sposobów przeciwstawiania się im. Uczestniczyli w powoływanych na terenie szkoły zespołach wychowawczych, podczas których omawiali prawne aspekty postępowania,

• funkcjonariusze utrzymywali kontakt z dyrektorami i pedagogami oraz organami prowadzącymi placówkę. W przypadku stwierdzenia problemów wychowawczych z uczniem policjanci uczestniczyli w zespołach wychowawczych organizowanych przez pedagogów szkolnych, w ramach których utrzymywali kontakt z rodzicami oraz wypracowywali odpowiednie metody działania. Ponadto realizowane były szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, w ramach których omawiano formy współpracy Policji ze szkołami oraz procedury (algorytmy) postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych np. gdy uczeń jest pod działaniem alkoholu, narkotyków, popełnił czyn karalny lub stał się ofiarą czynu karalnego, stosowania agresji i przemocy przez uczniów w stosunku do innych osób zarówno do grupy rówieśniczej jak i osób dorosłych. W trakcie spotkań z dziećmi w szkołach podstawowych i przedszkolach zwracano uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa podczas kontaktów ze zwierzętami. Dzieci uzyskiwały wiedzę i umiejętności w tym zakresie,

• w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyła się debata pn. "Młodzież wolna od narkotyków?", na którą zaproszono dyrektorów szkół, kuratorów, pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku oraz przedstawicieli wydziałów oświaty Urzędów Miejskich i Gminy. Celem prowadzonej debaty było dokonanie wieloletniej diagnozy problemu narkotyków wśród młodzieży szkolnej. Anonimowym badaniom objęto około 400 uczniów dzięki, którym rozpoznano skalę zagrożenia uzależnieniem. Badania zobrazowały jakie używki preferują uczniowie i do jakich mają dostęp, co pozwoliło ustalić obraz sytuacji, a w konsekwencji lepszej walki z nasilającym się problemem. Podczas debaty funkcjonariusze poruszyli kwestie dotyczące m. in. analizy przestępczości nieletnich na terenie powiatu prudnickiego, porównując skalę przestępczości wśród osób nieletnich w oparciu o najczęściej popełniane czyny karalne. Przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku przedstawił działania profilaktyczne oraz ofertę pomocy dla rodzin uwikłanych w narkotyki. Zaznaczono, że młodzież zazwyczaj sama zwraca się o pomoc, niejednokrotnie przyprowadzając na terapię znajomych. Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku podkreślił bardzo ważną rolę rodziny w życiu młodego człowieka. Omówiono problemy i wypracowano możliwości rozwiązania problemów poprzez realizację przez Policję m. in. nadzoru boisk szkolnych i miejsc gromadzenia się młodzieży wokół szkół, zadaniowanie służb ruchu drogowego w zakresie reagowania na wykroczenia popełnione w rejonie szkół przez uczniów oraz innych użytkowników ruchu drogowego,

• w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł" przeprowadzono spotkania w szkołach i innych placówkach oświatowych, podczas których przekazywano informacje na temat uzależnień, wpływu alkoholu na popełniane czyny karalne oraz wynikających konsekwencji. Podczas prowadzonych spotkań wykorzystano alkogogle, za pomocą których uświadamiano młodym ludziom wpływ alkoholu na podstawowe czynności psychomotoryczne. Ponadto zwracano uwagę na rodzaj i charakter popełnianych czynów karalnych pod wpływem alkoholu,

• policjanci prowadzili spotkania z młodzieżą i nauczycielami w celu zminimalizowania przejawów agresji, w tym agresji rówieśniczej, a także rozpowszechniania jej za pomocą Internetu,

• w przypadku ujawnienia nieletnich popełniających czyny karalne oraz zagrożonych demoralizacją informację przekazywano do Sądu Rejonowego w Prudniku Wydział III Rodzinny i Nieletnich,

• współpracowano z kuratorami rodzinnymi w zakresie resocjalizacji nieletnich dopuszczających się czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją;

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku poinformował o realizacji zadań w placówkach oświatowych, tj.:

• w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach kontrolowane są wszystkie naganne zachowania uczniów. Przeprowadzane są indywidualne rozmowy z uczniem zarówno przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, a także z rodzicami i w wielu przypadkach ich kuratorami. Szkoły współpracują z kuratorami sądowymi, rodzinnymi i społecznymi. Dodatkowo do motywowania poprawy zachowania zostały wprowadzone kontrakty z uczniem, który sam wyznacza, co będzie ulegało poprawie. W sytuacji wykroczeń uruchomione zostają procedury, a wraz z nimi współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę - policją, kuratorami sądowymi, sądem rodzinnym,

• udzielano porad psychologiczno-pedagogicznych wychowawcom w zakresie rozwiązywania konfliktów klasowych, problemów wychowawczych, doskonalenia relacji nauczyciel - uczeń, budowania wzajemnego zaufania,

• udzielano uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w eliminowaniu napięć psychicznych mających źródło w niepowodzeniach szkolnych, konfliktach rodzinnych lub trudnościach z rówieśnikami,

• przeprowadzano rozmowy indywidualne z uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne i łamiącymi regulamin zachowania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku:

• przeprowadzono diagnozę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o ankietę dot. bezpieczeństwa w szkole (50 uczniów),

• współpracowano z wychowawcami w zakresie monitorowania absencji i realizacji obowiązku nauki (zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami wysokiej absencji na zajęciach, motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia),

• dokonano analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych i podejmowano z wychowawcami działania zaradcze w stosunku do poszczególnych uczniów,

• objęto indywidualną opieką psychologiczno-pedagogiczną ucznia przejawiającego zaburzone zachowania,

• prowadzono trening zastępowania agresji w pracy z uczniem agresywnym (10 uczniów włączonych na stałe w terapię psychologiczną),

• współpracowano z instytucjami wspierającymi opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną funkcję szkoły (Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, pielęgniarka środowiskowa, Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),

• prowadzono lekcje wychowawcze na temat "Jak zjednać sobie przyjaciół?", "Jak radzić sobie ze stresem?", "Złość, agresja, przemoc - jak rozpoznać i pokonać?", "Agresja fizyczna, psychiczna i słowna", "Czy można uzależnić się od Internetu?",

• w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży organizowano zajęcia pozalekcyjne (teatralne, sportowe, plastyczne) i wyjazdy (basen, kino, hipoterapia, wycieczki krajoznawcze). Prowadzona była bajkoterapia, dogoterapia i psychoedukacja,

• uczniowie wyjeżdżali na letnie obozy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych, uczestniczą w wyjazdach na Zieloną Szkołę. Ponadto Ośrodek włącza do współpracy rodziców, tak by aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w integracyjnych wyjazdach np. rodzinny piknik na Górze Świętej Anny i w uroczystościach szkolnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku:

• prowadzono działania prewencyjne w szkole,

• podnoszono poziom współpracy na linii szkoła-uczniowie-rodzice-policja w zakresie bezpieczeństwa w szkole,

• zapoznano uczniów i pracowników szkoły z zasadami ewakuacji budynków,

• utrwalono zasady, regulaminy wewnętrzne szkoły,

• wskazywano zagrożenia dla zdrowia i życia,

• zagospodarowano czas wolny młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (koło teatralne, koło wolontariatu, koło fotograficzne itp.),

• prowadzono edukację młodzieży w zakresie grożących kar za popełnienie wykroczenia i przestępstwa,

• organizowano imprezy sportowo-turystyczne,

• popularyzowano wiedzę z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizację prelekcji i praktycznych zajęć,

• prowadzono edukację prozdrowotną poprzez kształtowanie właściwych wzorców zdrowego stylu życia,

• popularyzowano bezpieczne zachowania i zdrowy styl życia poprzez organizację turniejów sportowych, zawodów, konkursów itp.

• uczniowie różnych klas uczestniczyli w kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom",

• przeprowadzono konkurs na ulotkę, baner i plakat w ramach programu "Stop! Przemocy",

• zorganizowano happening w ramach akcji "Miasto bez uzależnień i przemocy",

• zorganizowano zawody sportowe promujące zdrowy styl życia,

• uczestniczono w konkursie na komiks "O handlu ludźmi do pracy przymusowej".

Zespół Szkół w Głogówku:

• zapoznano młodzież z wdrożonymi procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych m.in.: procedurą postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły, procedurą postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela), postępowaniem w przypadku braku współpracy z rodzicami ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, procedurą postępowania w przypadku dotarcia do szkoły sygnału lub groźby o niebezpieczeństwie zachowania samobójczego, procedurą postępowania w sytuacji śmierci samobójczej dokonanej na terenie szkoły i poza nią, procedurą postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją ucznia, procedurą postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, procedurą postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk, procedurą postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyk, procedurą postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, procedurą postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego, procedurą postępowania w przypadku zachowania agresywnego ucznia, procedurą postępowania w razie pobicia, procedurą postępowania w przypadku uzyskania informacji o wyłudzaniu lub zastraszaniu, procedurą postępowania w przypadku kradzieży, procedurą postępowania w przypadku naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły, procedurą postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności, procedurą postępowania-wypadek w szkole lub na terenie szkoły, procedurą postępowania w przypadku osoby obcej na terenie szkoły, procedurą postępowania w przypadku posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły, procedurą postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych substancji,

• realizowano program profilaktyczny ARION - profilaktyka narkomanii. Program realizowany przez Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców w formie kompleksowego pakietu, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi, planszami, zdjęciami oraz spektaklem teatralnym,

• uczestniczono w konkursie profilaktyczno-literackim organizowanym corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu i Komendę Wojewódzką Policji w Opolu w ramach realizacji programu "Narkotyki - teraźniejszość bez przyszłości",

• współpracowano z Policją w przypadkach występowania aktów przemocy, kradzieży, podejrzenia przebywania młodzieży w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

• organizowano zajęcia pozalekcyjne: sportowe, strzeleckie, sztukatorskie, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i wyjazdy studyjne do zakładów i przedsiębiorstw. Systematycznie wydawano gazetkę szkolną "ZS Magazine". Założono szkolny klub kajakarski, w ramach którego organizowano spływy kajakarskie rzeką Osobłogą,

• pedagog szkolny prowadził z wychowawcami działania mające na celu eliminację agresji i przemocy w klasie. Współpracował z instytucjami wspomagającymi pracę z dzieckiem i rodziną (Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Miejskim w Głogówku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu i Prudniku w sprawie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz ich specjalistycznej diagnozy,

• uczniowie-wolontariusze pomagali w organizacji i przeprowadzaniu imprez sportowych organizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku:

• pedagodzy szkolni oraz psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku udzielali uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub trudności z rówieśnikami,

• przeprowadzano indywidualne rozmowy z uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne i łamiącymi regulamin zachowania,

• zorganizowano zespoły pomocy koleżeńskiej,

• kontrolowano uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wdrażano go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych,

• przeprowadzono warsztaty "Jaka jest nasza klasa", "Co chcę zmienić w mojej klasie"(64 uczniów),

• realizowano programy nauczania przedmiotu autorskiego "Wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii" oraz "Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej", które obejmowały tematykę: "Radzenia sobie ze stresem", "Komunikację interpersonalną", "Asertywność" itp.

• udzielano indywidualnej pomocy uczniom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

• zorganizowano przez pedagoga szkolnego, społecznego koordynatora projektu "Sfera Młodzieży" Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu wycieczkę dydaktyczną dla uczniów do uczelni na warsztaty psychologiczne na temat "I love, I love, I love" (50 uczestników),

• zorganizowano wycieczkę przedmiotową do Instytutu Pamięci Narodowej Uniwersytetu Opolskiego na wykład, warsztaty z zakresu resocjalizacji dla klas pedagogicznych i wolontariuszy,

• koordynowano działania młodzieży w zakresie wolontariatu "Klubu Ośmiu II LO", współpraca z Fundacją "Świat na TAK", Środowiskowym Domem Samopomocy w Prudniku - stały wolontariat, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Głogówku, Klasztorem Franciszkanów Prudnik-las, Uniwersytetem III Wieku w Prudniku, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Prudniku, Związkiem Inwalidów Wojennych RP w Prudniku, Uniwersytetem Złotego Wieku " Pokolenia" w Prudniku, Urzędem Miejskim w Prudniku. Wolontariusze realizują program "Wstyd za zło", ,,Mój czas dla Ciebie" organizują liczne akcje charytatywne,

• uczestniczono w "Europejskim Tygodniu Młodzieży" pod patronatem Chorągwi Opolskiej, Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego i władz Prudnika,

• utrzymywano kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów z problemami dydaktyczno- wychowawczymi oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzono współpracę z Komendą Powiatową Policji w Prudniku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prudniku, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz Sądem Rejonowym w Prudniku,

• mobilizowano rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły i klasy, do której uczęszczają ich dzieci,

• pedagog szkolny udzielał porad psychologiczno-pedagogicznych wychowawcom w zakresie rozwiązywania konfliktów klasowych, problemów wychowawczych, doskonalenia relacji nauczyciel-uczeń oraz budowania wzajemnego zaufania,

• w ramach edukacji korzystano z filmów profilaktycznych dotyczących problemów uzależnień, przemocy, AIDS i HIV, asertywności, anoreksji i bulimii,

• pedagog szkolny uczestniczył w zespołach interdyscyplinarnych dotyczących przemocy w rodzinie uczniów,

• udzielano pomocy uczniom potrzebującym wsparcia i motywowano uczniów do pracy nad sobą,

• promowano zdrowy styl życia poprzez organizowanie imprez ogólnoszkolnych np. sesji popularno-naukowych dotyczących uzależnień,

• rozwijano zainteresowania sportowe i turystyczno-krajoznawcze,

• przygotowano 6 uczniów liceum do VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzi przeciwko Patologiom Społecznym". Wyjazd z laureatami (4 uczniami) na finał zorganizowany przez Fundację Pedagogium przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Wyjazd sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku,

• wprowadzono szkolne karty dostępu (karty zbliżeniowe), które są wejściówką do szkoły i mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkole oraz dyscyplinować uczniów do przestrzegania rytmu pracy placówki.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku:

• realizowano działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży w szkole, przekazywano wiedzę dostosowaną do potrzeb dorastającego człowieka, uświadamiano niebezpieczeństwa i zagrożenia w ramach prelekcji i pogadanek. Przystąpiono do konkursu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" w wyniku którego szkoła otrzymała status "Bezpiecznej Szkoły". Zadania były realizowane w formie spotkań z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą: Komendą Powiatową Policji w Prudniku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Sądem Rejonowym w Prudniku - Wydział Kuratorów Sądowych dla Nieletnich, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku i innymi,

• przeprowadzono szkolny konkurs nt. "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)". Wśród uczniów popularyzowano podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, podniesiono świadomość znaczenia bezpieczeństwa uczniów oraz budowania właściwych relacji rówieśniczych i środowiskowych, promowano młodych twórców, kształtowano umiejętność zdrowego współzawodnictwa, a także rozwijano wrażliwość estetyczną i umiejętność autokreacji,

• przeprowadzono pogadanki na temat "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne". Omawiano sankcje prawne związane z kradzieżą i nietykalnością cielesną,

• wprowadzono procedury dotyczące zasad współżycia społecznego. Zapoznano uczniów z procedurami mającymi na celu podniesienie kultury osobistej, uświadomienie konsekwencji za aroganckie odnoszenie się do nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego, zachowań agresywnych wobec kolegów ze szkoły, używanie komórek podczas lekcji,

• przeprowadzono konwersatoria na temat "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia",

• współpracowano z kuratorami sądowymi dla nieletnich,

• ratownicy medyczni z Nyskiego oddziału Ratownictwa Medycznego przedstawili zasady prawidłowego postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,

• przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego stylu życia;

- w zakresie ograniczania zjawiska narkomanii i alkoholizmu:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku realizował zadania poprzez działania Powiatowego Zespołu ds. profilaktyki narkomanii, tj.:

• program postrehabilitacyjny dla osób po ukończonej terapii uzależnień (konsultacje indywidualne),

• poradnictwo uzależnień (konsultacje indywidualne, wykonywanie testów na obecność narkotyków w moczu, Ośrodek Wsparcia pobytu dziennego dla osób uzależnionych czynnie biorących narkotyki, bezdomnych lub najuboższych),

• działania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa "S.A.P.R.A." (grupy młodzieżowe dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, konsultacje psychiatryczne, kierowanie do ośrodków i na detox, konsultacje indywidualne terapeutyczne dla osób biorących, Program Poradni Ulicznej, Punkt Pomocy Rzeczowej, Program profilaktyczny przeciwdziałania narkomanii "Trzeźwość jest wyborem nie przymusem" obejmujący 12-to godzinne szkolenie dla pracowników służb mundurowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i innych instytucji zajmujących się tematyką narkomanii),

• realizowano projekt "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa "S.A.P.R.A.". Warsztaty odbyły się w Publicznym Gimnazjum w Łączniku i Publicznym Gimnazjum w Lubrzy. Projekt miał na celu wzrost bezpieczeństwa młodzieży w szkołach poprzez realizację inicjatyw młodzieżowych nakierowanych na promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom chemicznym i behawioralnym oraz promowanie bezpieczeństwa w sieci. W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty na temat profilaktyki uzależnień, warsztaty na temat ekopostaw, profilaktyki HIV/AIDS i warsztaty z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla rodziców uczniów.

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku realizowała:

• założenia Opolskiego Zintegrowanego Systemu Działań Profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży pn. "Bezpieczne dziś-bezpieczne jutro" oraz założenia programu "Narkotyki - teraźniejszość bez przyszłości". W ramach właściwej realizacji programów przeprowadzono spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną, podczas których omawiano odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne oraz zagrożonych demoralizacją, omawiano zagadnienia w zakresie narkomanii, wychowania w trzeźwości i innych uzależnień. Omówiono tematykę dopalaczy, narkotyków i leków wskazując konsekwencje ich używania w oparciu o regulacje prawne, zwracano uwagę na działanie podobnych wyrobów mających wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Policjanci uczestniczyli w zebraniach z rodzicami, wskazując aspekty prawne związane z używaniem dopalaczy, narkotyków oraz niektórych leków, jak również fakty i mity związane z dopalaczami. Prezentowano tzw. walizkę narkotykową, zawierającą atrapy narkotyków oraz przedmioty służące do ważenia, porcjowania i przechowywania środków odurzających,

• w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł" przeprowadzono spotkania w szkołach i innych placówkach oświatowych, podczas których przekazywano informacje na temat uzależnień, wpływu alkoholu na popełniane czyny karalne oraz wynikające konsekwencje. Podczas prowadzonych spotkań wykorzystano alkogogle, za pomocą których uświadamiano młodym ludziom wpływ alkoholu na podstawowe czynności psychomotoryczne. Ponadto zwracano uwagę na rodzaj i charakter popełnianych czynów karalnych pod wpływem alkoholu.

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku poinformował:

Starostwo Powiatowe w Prudniku zleciło i sfinansowało przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Ponadto pozyskano z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii ulotki i plakaty profilaktyczne, które zostały przekazane szkołom i placówkom oświatowym. Ponadto w placówkach oświatowych realizowano zadania:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku:

• odbyła się prelekcja dla rodziców i nauczycieli na temat "Jak i gdzie szukać pomocy - problemy w rodzinie" (50 osób),

• przygotowano wykaz instytucji służących pomocą rodzinie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i wyeksponowano go na gazetce szkolnej,

• prowadzono indywidualne rozmowy psychologa i pedagoga z nauczycielami i rodzicami na temat trudnych zachowań dzieci oraz potencjalnych zagrożeń z nich wynikających,

• zorganizowano spotkania i konsultacje rodziców ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem diagnozy oraz wskazania sposobu pomocy rodzicom w opiece nad dziećmi wymagającymi szczególnych działań profilaktycznych (7 osób),

• przygotowano gazetki PCK promujące dni akcyjne: "Światowy Dzień bez Papierosa", "Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii",

• przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów zagrożonych nałogiem tytoniowym (6 uczniów).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku:

• realizowano program "Znajdź właściwe rozwiązanie" - uczniowie klasy II i III gimnazjum (16 uczniów),

• realizowano program "Nie pal przy mnie proszę" - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (8 uczniów).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku:

• realizowano programy profilaktyczne z zakresu: substancje psychoaktywne, uzależnienie od komputera/sieci, uzależnienie od hazardu,

• koordynacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień (organizacja konkursów, turniejów wiedzy itp.).

Zespół Szkół w Głogówku:

• realizowano program profilaktyczny narkomanii "Arion". Celem programu była pomoc młodym ludziom w dokonywaniu świadomych wyborów. Program realizowany był w formie kompleksowego pakietu, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi, planszami, zdjęciami oraz spektaklem teatralnym,

• pozyskano fundusze z Urzędu Miejskiego w Głogówku na spektakl profilaktyczny pt. "Toksyczne siostry", który przedstawili aktorzy z Krakowskiego Biura Promocji Kultury,

• uczestniczono w konkursie profilaktyczno-literackim organizowanym corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu i Komendę Wojewódzką Policji w Opolu w ramach realizacji programu "Narkotyki - teraźniejszość bez przyszłości",

• zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

• zorganizowano szkolenie i konsultacje dla rodziców z zakresu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku:

• realizacja założeń szkolnego programu profilaktycznego "Mogę więcej" w kontekście ograniczenia zjawiska uzależnień (szkolenie dla rodziców i Rady Pedagogicznej na temat "Narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne", prezentacja multimedialna i walizki z narkotykami. Szkolenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku,

• inspirowano rodziców do lektury pozycji o problematyce uzależnień,

• zwracano uwagę rodzicom na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień,

• udział pedagoga w warsztatach "Substancje psychodeliczne, nowe narkotyki nowe dopalacze jako wyzwania przed przyszłymi wychowawcami i pedagogami" prowadzone przez Leszka Roszczankę Prezesa Fundacji Pedagogium przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie,

• udział pedagoga w szkoleniu "Trzeźwość jest wyborem - nie przymusem" zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku,

• zrealizowano program profilaktyki uzależnień "Nie sięgam - nie warto" autorstwa pedagoga szkolnego. Program profilaktyki ma charakter informacyjno-edukacyjny, obejmuje działania mające na celu promocję zdrowia i przedłużanie życia człowieka oraz zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem środków odurzających. Przeprowadzono warsztaty informacyjno-edukacyjne na temat "Uzależnienia od środków psychoaktywnych" (380 uczniów).

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku:

• przeprowadzono konwersatorium na temat "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?" (16 konwersatoriów, 306 uczestników). Dzięki warsztatom zwiększyła się znajomość wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS. Młodzież dowiedziała się: gdzie można uzyskać pomoc w przypadku zarażenia, w jaki sposób można zarazić się wirusem, jakie są skutki zarażenia - obalone zostały ,,mity" i ,,legendy" dotyczące zakażenia i rozwoju choroby. Odbyły się warsztaty pt. ,,Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?" przeprowadzone przez pracownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku zajmującego się uzależnieniami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku:

• rozpoznawano przemoc w rodzinie podczas badań diagnostycznych,

• kierowano uczniów na konsultacje specjalistyczne do neurologa, psychiatry, PCPR-u i POIK-u,

• przeprowadzano szkolenia i udzielano wsparcia, konsultacji dla rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów zaburzeń psychicznych,

• wydawano orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym oraz o potrzebie kształcenia specjalnego,

• przeprowadzano 3-godzinne warsztaty profilaktyczne dla dzieci z Zespołu Szkół Nr 2 w Prudniku dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz integrujące zespół klasowy,

• przeprowadzono prelekcję pt. "Jak znaleźć złoty środek w wychowywaniu dzieci" dla rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance (ok. 25 osób),

• przeprowadzono warsztaty pt. "Mediacje - sposób na szkolną agresję" dla nauczycieli Zespołu Szkół w Lubrzy (ok. 20 osób),

• przeprowadzono szkolenie pt. "Mediacje - sposób na szkolną agresję" dla pedagogów i psychologów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu prudnickiego (15 osób),

• przeprowadzano rozmowy telefoniczne z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami, które dotyczyły wychowanków z problemami emocjonalnymi,

• prowadzono indywidualną pomoc psychologiczną dla 22 uczniów. Zgodnie z założeniami terapii systemowej współpracowano z rodzicami,

• omawiano w formie zespołów wychowawczych z udziałem nauczycieli i rodziców problemy emocjonalne, wychowawcze w placówkach oświatowych (Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Prudniku, Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Prudniku, Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Prudniku, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Prudniku),

• zorganizowano warsztaty "Zajęcia integracyjne" dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

• prowadzono zajęcia profilaktyczne "Cyberprzemoc i zagrożenie uzależnieniem od Internetu" dla uczniów Zespołu Szkół w Głogówku,

• przeprowadzono szkolenia "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem problemów emocjonalnych i wychowawczych" dla nauczycieli Zespołu Szkół w Głogówku,

• objęto terapią EEG Biofeedback dzieci z problemami psychicznymi z zaburzeniami emocjonalnymi: fobią szkolną, demoralizacją, problemami adaptacyjnymi,

• przeprowadzono prelekcję "Problemy wieku dojrzewania, problemy emocjonalne, używki, dopalacze" dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku,

• udzielano wsparcia bezpośrednio uczniowi i rodzicom w nagłych problemach związanych z próbami samobójczymi, zażywaniem używek i dopalaczy. Kierowano bezpośrednio do lekarzy specjalistów - psychiatry, neurologa oraz ośrodków wsparcia,

• uczestniczono w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w Studium "Stop! Przemocy";

- w zakresie przeciwdziałania przemocy:

działania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku:

• kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdawnictwo ulotek, materiałów profilaktycznych, cykl spotkań profilaktycznych),

• w ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej" przeprowadzono cykl spotkań edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji psychologiczno-pedagogicznych dla pracowników instytucji pracujących z dziećmi, które są ofiarami przemocy w rodzinie oraz 120 godzinne Studium Tematyczne dla Osób Pracujących nad Ograniczeniem Zjawiska Przemocy w Rodzinie,

• realizacja projektu "Stop! Przemocy" w ramach którego sporządzono diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, prowadzono poradnictwo specjalistyczne dla ofiar oraz poradnictwo dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą, rozwijano oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie tj.: spotkania terapeutyczne, kursy zawodowe dla osób doświadczających przemocy, wspieranie funkcjonowania grupy wsparcia, utworzenie grupy terapeutycznej, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie, trening interpersonalny,

• prowadzono w dniach 25.02.-02.03.2013 r. dyżur specjalistów w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku w ramach "Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw",

• w ramach działań na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, konsultacje indywidualne terapeutyczne dla dorosłych, konsultacje indywidualne psychologiczne dla dzieci, konsultacje indywidualne psychiatryczne dla dorosłych, porady prawne, porady socjalne, porady pedagogiczne,

• w ramach działań pomocowych dla sprawców przemocy w rodzinie: program korekcyjno-edukacyjny, grupa wolnościowa, porady o odpowiedzialności prawnej, konsultacje indywidualne, konsultacje psychiatryczne;

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku realizowała następujące zadania:

• zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginały Niebieskich Kart założonych przez funkcjonariuszy Policji w terminie 7 dni od wszczęcia przesyłane są do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Uczestnictwo dzielnicowych w spotkaniach grup roboczych, na których ustalany, a następnie realizowany jest plan pomocy rodzinie dotkniętej przemocą. Dzielnicowi wspólnie z pracownikami instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie systematycznie wizytowali rodziny w ramach procedury "Niebieska Karta". Prowadzono rozmowy ze sprawcą, podczas których uświadamiano konsekwencje karne wynikające ze stosowania przemocy wobec członków rodziny, rozmowy z ofiarami przemocy, jak również wskazywana była możliwość uzyskania wieloaspektowej pomocy świadczonej przez instytucje działające w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

• uczestniczono w przedsięwzięciu "Tydzień pomocy ofiarom przestępstw" organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi,

• współpraca ze Stowarzyszeniem "S.A.P.R.A.", w którym działało dwóch funkcjonariuszy wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe w zakresie przemocy w rodzinie wspierali działanie organizacji w tym zakresie,

• funkcjonariusze uczestniczyli w spotkaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• w ramach przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w szkole policjanci realizując założenia programu "Bezpieczne dziś - bezpieczne jutro" omawiali zagadnienie w ramach prowadzonych spotkań w szkołach;

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku poinformował o zrealizowanych zadaniach, tj.:

• na posiedzeniach Rad Pedagogicznych rozpoczynających rok szkolny 2012/2013 przypomniano procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży demoralizacją i przestępczością. Omówiono zasady współpracy szkół z Komendą Powiatową Policji w Prudniku. Przypomniano o obowiązku zgłaszania wszelkich negatywnych zachowań uczniów u wychowawców, pedagoga szkolnego czy dyrekcji, w zależności od skali tego zachowania. Zorganizowano posiedzenia Rad Pedagogicznych z udziałem przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej, podczas których omówiono m. in. propagowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego i zdrowego stylu życia, działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży, metody obserwacji dzieci w środowisku domowym i szkolnym. W szkołach opracowano i realizowano "Strategie przeciwdziałania przemocy". Strategie zawierają szereg propozycji zmniejszenia zjawisk agresji i przemocy w szkole oraz projekty zaangażowania rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządu szkolnego w działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa, propozycje kształtowania przez i wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z własną złością, a także przejawami agresji innych,

• w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych uwzględniano zagadnienia związane z przestępstwami i wykroczeniami w szkołach oraz bezpośrednim sąsiedztwie szkół realizując program "Szkoła Bez Przemocy", "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń",

• podejmowano działania z zakresu prewencji kryminalnej ukierunkowanej na uświadamianie odpowiedzialności nieletnich za dokonywanie czynów karalnych m.in. przez przeprowadzenie w szkołach cyklu spotkań z udziałem Policji na temat "Kodeks Karny a nieletni", "Walizka narkotyczna", "Wykroczenia małoletnich", "Alkohol a wykroczenia drogowe",

• przeprowadzono pogadanki z rodzicami na temat "Obowiązki i prawa ucznia", "Bezpieczeństwo w czasie wolnym", "Przemoc i agresja wśród nastolatków", "Przemoc w szkole i sposoby jej eliminowania", "Mediacje sposób na szkolną agresję",

• przeprowadzono pogadanki i warsztaty dla uczniów na temat przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy,

• przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozpoznawania i reagowania na rozwijające się uzależnienie uczniów od Internetu.

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku systematycznie wyposaża dyrektorów i pedagogów szkolnych w fachową literaturę poprzez systematyczne zakupywanie dla wszystkich placówek poradnika "Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży" zawierający m.in. scenariusze lekcji, zajęć, imprez profilaktycznych,

• we wszystkich szkołach wprowadzono Elektroniczny system zabezpieczeń i kontroli szkoły. Wspomniany monitoring nie wyeliminował pełnienia dyżurów nauczycieli w czasie przerw.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku:

• w ramach programu "Szkoła bez przemocy" prowadzono cykl spotkań z rodzicami na temat przemocy w rodzinie i gdzie szukać pomocy, warsztaty dla dzieci na temat przemocy w szkole i domu oraz jak sobie z nią radzić, "Przemoc w internecie" - pogadanki dla uczniów, całoroczny konkurs na Miss i Mistera Grzeczności. Realizowano programy profilaktyczne "Wewnątrzszkolny program przeciwdziałania przemocy i agresji" i "Spójrz inaczej",

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku:

• w ramach realizowanego programu profilaktycznego przeprowadzono ankietę diagnozującą zjawisko przemocy "Czy czujesz się w szkole bezpiecznie" w ankiecie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy (53 uczniów). Realizowano profilaktykę przeciwdziałania agresji i przemocy w trakcie lekcji wychowawczych, w trakcie indywidualnych spotkań terapeutycznych i psychoedukacyjnych z psychologiem i pedagogiem,

• organizowano spotkania z policjantem w celu zapoznania z aktami prawnymi i konsekwencjami negatywnych zachowań. Dla rodziców prowadzono spotkania informacyjne - konsultacje indywidualne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku:

• realizowano programy profilaktyczne "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", "Nie jesteś sam", "Narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić", "Trzeźwość jest wyborem nie przymusem", "Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna", "Kibole brokersi, grupy podwórkowe", "Co robić, jak rozpoznać zagrożenia, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki", "Przyczyny samotności w społeczeństwie". Zajęcia profilaktyczne "Zapobieganie stresowi, nerwicom, depresji", "Oswoić złość - jak sobie radzić ze złością i agresją", zajęcia integrujące grupę "Ja w grupie rówieśniczej". Blok zajęć "Kształtowanie właściwego obrazu samego siebie", "Trening twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności stawiania sobie realnych celów", zajęcia z psychologiem "Alkohol i co dalej?",

• przeciwdziałano przemocy poprzez: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, ukazywanie wartości: własnego regionu, dziedzictwa narodowego kształtowanie szacunku tradycji narodowych, dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy, dostarczenie informacji na temat skrajnych zachowań, ujawnianie i piętnowanie aktów nietolerancji i przemocy, kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów interpersonalnych, tworzenie odpowiedniej atmosfery: akceptacja i wyrozumiałość, podmiotowe traktowanie, docenianie każdego wysiłku, wspieranie w każdej sytuacji, pozytywna motywacja, zachęcanie do pracy, sprawiedliwość w ocenie. Wspierano programy oraz akcje uświadamiające skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz w szkole.

Zespół Szkół w Głogówku:

• zapoznano młodzież z wdrożonymi procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych i konsekwencjach nie przestrzegania postanowień Statutu Szkoły i procedur,

• zapewniono uczniom bezpieczne warunki nauki w czasie lekcji i przerw poprzez systematyczne sprawdzanie obecności uczniów na lekcjach, identyfikację obcych osób wchodzących na teren szkoły, prowadzenie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz zainstalowanie monitoringu.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku:

• realizowano ,,Strategię przeciwdziałania przemocy - Bezpieczna i przyjazna szkoła",

• przeprowadzono cykl zajęć na temat "Wykorzystywanie wizerunku w internecie w świetle prawa",

• przeprowadzono przez pedagoga szkolnego lekcji wychowawczych na temat "Media, a przemoc" w oparciu o film edukacyjny,

• promowano konkurs "Stop! Przemocy" zorganizowany przez POIK i PCPR w Prudniku.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku:

• realizowano projekt "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", realizowano zadania w ramach konkursu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń". Do realizacji zadań byli zaangażowani nauczyciele, uczniowie, a także przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia. Zadania miały charakter konkursów, prac plastycznych, pogadanek, konferencji, szkoleń, prezentacji multimedialnych. W wyniku prowadzonych działań organizator konkursu nadał szkole tytuł "Bezpiecznej Szkoły";

- w zakresie tworzenia sprawnych systemów wsparcia dla osób potrzebujących:

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku realizował zadania:

• w ramach wspierania tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych i innych:

- współfinansowano w ramach prac interwencyjnych miejsca pracy dla 65 osób (w tym 24 kobiety) u pracodawców. Po zakończonych pracach interwencyjnych podjęło zatrudnienie 48 osób,

- 17 osób (w tym 8 kobiet) zatrudniono w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia utworzonych stanowisk (w tym 10 osób do 25 roku życia),

- udzielono łącznie 33 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym ze środków Funduszu Pracy - 18, z POKL w ramach "APS - Aktywność, Praca, Stabilizacja" - 9, w ramach programu skierowanego do osób do 30 roku życia (ze środków Rezerwy Ministra) - 5, w ramach programu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce (ze środków Rezerwy Ministra) - 1. Łącznie dotacje otrzymało 33 osoby (w tym 12 kobiet, 7 osób to osoby do 25 roku życia),

- w ramach robót publicznych skierowano ogółem 40 osób, z czego 28 osób podjęło zatrudnienie,

- 10 osób do 25 roku życia uczestniczyło w robotach publicznych w ramach programu "Młodzi ludzie na starcie" finansowanego ze środków własnych i Rezerwy Ministra,

• w ramach wszechstronnej pomocy młodym ludziom w pozyskiwaniu zatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo, organizację staży i przygotowania zawodowego dorosłych realizowano zadania:

- w okresie od stycznia do listopada 2013 r. szkolenia podejmowane przez osoby młode finansowane były ze środków Funduszu Pracy (algorytm i rezerwa MPiPS) oraz POKL - projekt pn. "APS - Aktywność, Praca, Stabilizacja". Łącznie przeszkolono 373 bezrobotnych (w tym 152 kobiety oraz 113 młodych bezrobotnych). Zatrudnienie po zakończeniu szkoleń podjęło 124 osoby,

- doradcy zawodowi udzielili 839 porad indywidualnych, w tym 332 dla osób młodych pierwszy raz zarejestrowanych, 17 porad grupowych dla 181 osób, 9 informacji zawodowych indywidualnych i 10 grupowych dla 63 osób. Łącznie z pomocy doradców zawodowych skorzystało 1083 osoby,

- pośrednictwo pracy to podstawowa usługa rynku pracy, która w szczególności polega na: pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, informowaniu o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. W okresie od stycznia do listopada 2013 r. 1920 osób zgłosiło podjęcie pracy (w tym 894 kobiety, 497 osób do 25 roku życia),

- na staż skierowano łącznie 379 osób (w tym 198 kobiet, 147 osób do 25 roku życia),

- w ramach POKL projektu pn. "APS - Aktywność, Praca, Stabilizacja" skierowano ogółem 220 osób (w tym 98 kobiet, 74 osoby do 25 roku życia). Po stażu pracę podjęło 144 osoby, w tym 54 osoby do 25 roku życia,

- w ramach środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra - skierowano łącznie 125 osób młodych, w tym 47 osób to uczestnicy programu "Młodzi na starcie",

- w przygotowaniu zawodowym dorosłych uczestniczyła 1 osoba,

• pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia poprzez uczestnictwo osób bezrobotnych w Klubie Pracy. Celem działania Klubu Pracy jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą, określali swoją sylwetkę zawodową - dokonali bilansu słabych i mocnych stron, podejmowali decyzję dot. swojej przyszłości zawodowej, nabywali wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonywali się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności.

Lider Klubu Pracy przeprowadził 2 szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 31 osób (w tym 26 kobiet, 9 osób do 25 roku życia) oraz 21 zajęć aktywizacyjnych dla 162 osób (w tym 88 kobiet, 86 osób do 25 roku życia),

• w zakresie współpracy z sądami i kuratorami sądowymi w pozyskiwaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym udzielono pomocy 3 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym przy współpracy z kuratorami sądowymi,

• readaptacja społeczna osób zwalnianych z zakładów karnych i placówek resocjalizacyjnych poprzez aktywizację zawodową: w okresie od stycznia do listopada 2013 r. zarejestrowało się 87 osób zwolnionych z zakładów karnych. Osoby te zostały objęte opieką przez pośredników pracy, którzy przedstawiali i omawiali dostępne oferty pracy oraz inne formy aktywizacji bezrobotnych. Pośrednicy pracy udzielili 20 odpowiedzi na pisma osób przebywających w zakładach karnych o aktualnych ofertach pracy. Od kilku lat pośrednicy pracy i doradcy zawodowi przeprowadzają w Areszcie Śledczym w Prudniku zajęcia informacyjne na temat usług rynku pracy, sposobów i technik poszukiwania pracy, a także pisania dokumentów aplikacyjnych;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku:

• prowadzono działania mające na celu ograniczenie popełnianych przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym poprzez akcje: "Prędkość", "Truck", "Bus", "Pasy", "Alkohol i narkotyki", "Trzeźwy poranek".

Prowadzono analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmującą dane dotyczące ilości wypadków, kolizji, zabitych i rannych, miejsca, czasu i przyczyny zdarzeń drogowych. Policjanci systematycznie prowadzili kontrole pojazdów i kierujących dowożących dzieci do szkół oraz na wypoczynek letni i zimowy,

• w ramach programu "Bezpieczne dziś - bezpieczne jutro" tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmowana jest od wczesnego etapu przedszkolnego, w miarę kontynuacji nauki w szkole wprowadzane są inne zagadnienia dotyczące ruchu drogowego i utrwalające zasady i przepisy ruchu drogowego. Cyklicznie po rozpoczęciu roku szkolnego policjanci przystępują do akcji "Bezpieczna droga do szkoły", która ukierunkowana jest na zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzono pogadanki i praktyczne ćwiczenia w zakresie prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmowana była także w ramach akcji "Bezpieczne ferie" oraz "Bezpieczne wakacje". Ponadto policjanci brali udział w zajęciach "Wychowania komunikacyjnego",

• policjanci włączali się w eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie w ramach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowanego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,

• policjanci uczestniczyli w spotkaniach w szkołach średnich podczas których wskazywano główne przyczyny i skutki wypadków drogowych. Uczniowie informowani byli o konsekwencjach prawnych i karnych w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W celu wzmocnienia przekazu oraz w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii społecznej "Zachowaj trzeźwy umysł" młodzi ludzie mogli doświadczyć niepowtarzalnych emocji poprzez założenie alkogogli, które znakomicie oddają stan rauszu alkoholowego,

• dwa razy w roku policjanci wraz z zarządcami dróg prowadzili sezonowe przeglądy dróg. Przekazane uwagi w trakcie trwania przeglądów dot. stanu oznakowania, rozwiązań komunikacyjnych oraz miejsc niebezpiecznych przekazywane są do zarządcy drogi, który po zrealizowaniu stwierdzonych uwag informuje o tym fakcie Komendę Powiatową Policji w Prudniku,

• w okresie wakacyjnym wspólnie z młodzieżą półkolonii z Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce przeprowadzono akcję "Jabłko czy cytryna", podczas której policjanci kontrolują prędkość kierowców w newralgicznych miejscach. W przypadku przekroczenia prędkości dzieci częstowały kierowcę kawałkiem cytryny natomiast gdy kierowca jechał zgodnie z przepisami otrzymywał kawałek jabłka,

• rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej informuje o zaistniałych wypadkach na terenie powiatu prudnickiego oraz apeluje do kierowców, wskazując alternatywy bezpiecznego poruszania się po drodze;

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ratownictwa:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku realizowała zadania:

• egzekwowano opracowanie planów ewakuacji w placówkach oświatowych i innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w placówkach oświatowych i innych obiektach użyteczności publicznej każdorazowo sprawdzano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktycznego sposobu ich sprawdzenia. W przypadku braków wydawano decyzje nakazujące opracowanie bądź aktualizację instrukcji wg rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Skontrolowano 64 obiekty użyteczności publicznej,

• zorganizowano zajęcia szkolne i pogadanki na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

• przeprowadzono pokazy oraz pogadanki na temat pracy strażaka na terenie Komendy - łącznie 18 spotkań dla grup dzieci i młodzieży (ok. 600 osób),

• przeprowadzono pokazy i pogadanki na temat pracy strażaka oraz prezentacje sprzętu pożarniczego (np. samochodów gaśniczych) poza terenem Komendy,

• w 4 placówkach szkolnych przeprowadzono pogadankę nt. zagrożeń jakie niesie tlenek węgla (czad) w ramach akcji "Nie dla czadu",

• przekazywano informacje dotyczące funkcjonowania numeru alarmowego 112,

• zorganizowano turniej wiedzy pożarniczej i konkurs plastyczny,

• egzekwowano zakaz wypalania traw i słomy - nieużytków:

- na stronie internetowej Komendy udostępniono materiały informacyjne na temat szkodliwości wypalania traw, słomy i nieużytków oraz konsekwencji prawnych z tym związanych,

- podczas interwencji dot. wypalania traw strażacy pouczali okolicznych mieszkańców o szkodliwości wypalania traw,

• poprawa stanu zabezpieczenia i wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej:

- na bieżąco kwatermistrzostwo w Komendzie wyposaża strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej po zużyciu i uszkodzeniu sprzętu będącego na wyposażeniu,

- pozyskano sprzęt ratowniczy,

- każda jednostka OSP w KSRG z powiatu prudnickiego spełnia minimalne wymagania posiadania sprzętu:

• samochody ratowniczo-gaśnicze,

• ratownictwa medycznego (torba/plecak Rl, nosze typu deska, zestaw do tlenoterapii, zestaw szyn usztywniających),

• ochrony dróg oddechowych (4 aparaty powietrzne),

• ratownictwa technicznego lub drogowego (zestaw urządzeń hydraulicznych),

• agregaty prądotwórcze,

• motopompy do wody zanieczyszczonej,

- jednostki są również doposażane ze środków gminnych lub innych,

• organizowano gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze;

- w zakresie poprawy bezpieczeństwa sanitarnego:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku:

• na bieżąco gromadził dane dotyczące zagadnień epidemiologicznych w trakcie sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz podczas działań zapobiegawczych w zakresie chorób zakaźnych i innych,

• integrował działania w zakresie ujawniania zagrożeń sanitarnych i weterynaryjnych,

• prowadził monitoring jakości wody pitnej, wody w pływalniach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli,

• prowadził monitoring chorób zakaźnych i zaraźliwych zwalczanych z urzędu,

• dokonywał kontroli prawidłowości obrotu środkami spożywczymi w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

• prowadził działalność oświatową poprzez realizację programów prozdrowotnych;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku:

• integrowano działania w zakresie ujawniania zagrożeń sanitarnych i współpracowano w przypadku wystąpienia zagrożenia;

- w zakresie poprawy bezpieczeństwa weterynaryjnego:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku:

• przeprowadzał kontrole oraz monitoring w zakresie zwierząt żywych ich dobrostanu, punktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowania zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności (CC), a także w zakresie chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt i zakaźnych czynników odzwierzęcych,

• prowadził monitoring oraz rejestracje chorób zakaźnych i zaraźliwych, w tym kontrolę obrotu zwierzętami, diagnostykę i zwalczanie chorób zwalczanych z urzędu, nie stwierdzono żadnych chorób zwalczanych z urzędu. Teren Powiatu Prudnickiego uznany został za wolny od gruźlicy, brucelozy i białaczki bydła. Monitoring choroby Aujeszkyego nie wykazał nowych ognisk. Stwierdzono 4 przypadki Salmonelli u drobiu. Ponadto stwierdzono 2 ogniska zakażenia Compylobacter,

• prowadził monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kontrolę prawidłowości obrotu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego - nie stwierdzono istotnych naruszeń stanu sanitarnego i jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem przypadku potwierdzenia obecności antybiotyku w badaniu laboratoryjnym mleka zbiorczego u producenta,

• prowadził monitoring pasz i środków żywienia zwierząt, kontrola obrotu środkami zwierząt - również w tym zakresie nie stwierdzono istotnych zaniedbań i zagrożeń.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku:

• integrowano działania w zakresie ujawniania zagrożeń weterynaryjnych i współpracowano w przypadku wystąpienia zagrożenia;

- w zakresie zabezpieczenia infrastruktury z terenu powiatu:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim przeprowadził łącznie 335 kontroli terenowych, w tym m. in. 198 kontroli dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, 103 kontrole prowadzonych budów lub wykonywanych robót budowlanych, 34 kontrole obowiązkowych, poprzedzających wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, których budowy zostały w części lub w całości zakończone. W 68 przypadkach, w wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli stwierdzono występowanie nieprawidłowości polegających m. in. na rozpoczęciu robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia (przestępstwo z art. 90 Prawo budowlane), dokonaniu w trakcie budowy lub innych robót budowlanych odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (wykroczenie z art. 93 pkt 6 Prawo budowlane), niedopełnieniu obowiązku utrzymania istniejących obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym (przestępstwo z art. 91a Prawo budowlane), niepoddawaniu użytkowanych obiektów wymaganym kontrolom okresowym (wykroczenie z art. 93 pkt 8 Prawo budowlane), a także wiele innych. W konsekwencji stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, stanowiących przestępstwo lub wykroczenie w świetle przepisów karnych ustawy - Prawo budowlane, stosownie do rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości wszczęto 32 postępowania administracyjne, w toku których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim wydał łącznie 126 aktów prawnych w postaci postanowień lub decyzji administracyjnych, orzekając w nich w zakresie zaprowadzenia porządku prawnego. Podobnie jak w roku poprzednim w jednym przypadku postępowanie dotyczyło katastrofy budowlanej w Szonowie (Gmina Głogówek) bezpośrednio spowodowanej silnym wiatrem. W przypadku stwierdzenia wykroczeń podlegających jedynie karze grzywny z art. 93 pkt 1-11, na sprawców wykroczeń nałożono 13 grzywien w formie mandatów karnych, na łączną kwotę 1.700,00 zł. W jednym przypadku podczas kontroli obowiązkowej stwierdzono nieprawidłowość z art. 59a ust. 2 pkt 5 Prawo budowlane, z mocy art. 9f pkt 1 Prawo budowlane na inwestora nałożono karę w wysokości 5.000,00 zł.

Każdorazowo podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz w toku prowadzonych postępowań, w celu propagowania i poprawy znajomości przepisów Prawa budowlanego, a tym samym w celu zapobiegania przestępczości w tym zakresie, inwestorzy, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, osoby będące stronami postępowań oraz występujące do organu nadzoru budowlanego z różnymi interwencjami, były informowane, pouczane i zapoznawane z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, a także z ewentualnymi konsekwencjami nieprzestrzegania prawa. W 2013 r. liczba postępowań (32), prowadzonych w sprawach naruszenia przepisów ustawy - Prawo budowlane, pozostała na zbliżonym poziomie z 2012 r. (28).

Podsumowując należy stwierdzić, że podjęte przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działania oraz realizacja priorytetów zawartych w "Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013" będą miały niezaprzeczalny wkład w poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie prudnickim.

STAROSTA PRUDNICKI


mgr Radosław Roszkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »