Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.[2])), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.[3])), art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.[4])) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: "Na inkasentów podatków, o których mowa w § 2, w poszczególnych sołectwach wyznacza się:

1) Marek Kaczmarczyk - sołectwo Chróścielów;

2) Genowefa Kozdrowicka - sołectwo Dzierżysław;

3) Czesław Świętanowski - sołectwo Kozłówki;

4) Jolanta Foryś - sołectwo Lubotyń;

5) Anna Tworek - sołectwo Ludmierzyce;

6) Jacek Kopaniecki - sołectwo Nasiedle;

7) Maciej Telega - sołectwo Pilszcz;

8) Maria Leusz - sołectwo Rogożany;

9) Bolesław Sitnik - sołectwo Rozumice;

10) Krzysztof Czarnuszka - sołectwo Ściborzyce Wielkie;

11) Stanisław Babiniec - sołectwo Wojnowice."

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 40.

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289; z 2014 r. poz. 183, poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe