Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI.241.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiany z 2013 r. Dz. U. poz. 645,1318, z 2014 r. Dz. U. poz. Nr 379) art.212 ust.1,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zmiany z 2013 r. Dz. U. poz. 938, 1646, z 2014 r. Dz. U. poz. 379) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 52 616 zł.

I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 45 625 zł

1. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45 625 zł

1) dochody bieżące w kwocie 45 625 zł

a) podatek od nieruchomości w kwocie 45 625 zł.

II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 991 zł.

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 6 991 zł

1) dochody bieżące w kwocie 6 991 zł

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 6 991 zł, w tym:

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 6 639 zł

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 352 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 136 044 .

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 81 500 zł.

1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 81 500 zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 81 500 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 81 500 zł Budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice - Sieroniowice.

II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 000 .

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 30 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 000 zł.

III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 24 544 zł.

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 24 544 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 24 544 zł

a) wydatki na programy finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 544 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 23 310 zł

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 1 234 zł, w tym: budżet państwa 1 234 zł (Projekt "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną").

§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 188 660 .

I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 81 500 zł.

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 18 500 zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 18 500 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 500 zł Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jaryszów- Zimna Wódka.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł.

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 58 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 33 000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 000 zł Modernizacja drogi wewnętrznej w Balcarzowicach dz. 192.

II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 45 000 zł.

1. Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 45 000 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 45 000 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 45 000 zł.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 30 000 .

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 30 000 zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł.

IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 32 160 zł.

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 32 160 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 32 160 zł

a) wydatki na programy finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 160 zł

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 29 949 zł

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 2 211 zł, w tym: budżet państwa - 1 586 zł, budżet gminy - 625 (Projekt "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną").

§ 4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdziale 92601 Obiekty sportowe z :

- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach nr 431, 425 obręb Ujazd" na :

- " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego na działkach nr 431, 425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska wielofunkcyjnego na działce na 419 w Ujeździe".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rajmund Suhs

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe