Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Tułowice

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1457) Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 1 (jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

§ 2.

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 5 zł.

§ 3.

1. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa § 1 i § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem, a Gminą Tułowice.

§ 4.

1. Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna dla rodziny, której na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przyznano zasiłek stały lub zasiłek okresowy ulega obniżeniu o 50% opłaty, o ktorej mowa w § 1.

2. Opłatę o ktorej mowa w §4 ust.1 stosuje się od dnia przedłożenia przez rodziców/prawnych opiekunów dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.

3. W przypadku, gdy dzienny opiekun opiekuje się dwójką lub większą liczbą dzieci z danej rodziny, opłatę ustaloną w § 1 obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy XXXVI/228/14 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Lewandowska-Adam

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe